CƠ CẤU TỔ CHỨC

     

     

    - Tổng số cán bộ CNVC lao động hiện có: 150 người.

    - Tổ chức bộ máy bao gồm: Ban Giám đốc, 4 phòng chức năng, 6 Cụm khai thác công trình thủy lợi, 1 Đội sản xuất.

    - Các tổ chức chính trị: Đảng bộ Công ty, Công đoàn Công ty, Ban nữ công, Chi Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.