bao cao

  BÁO CÁO Đánh giá tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 Và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

  BÁO CÁO

  Đánh giá tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

  Và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

   


            Kínhgửi: Sở Tài chính thành phố Hải Phòng

            Thựchiện Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính Phủ về đầu tư vốn Nhànước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Thôngtư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính, hướng dẫn một số nộidung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

            Công ty TNHH MTV Khai thác công trìnhthủy lợi Vĩnh Bảo, với chức năng, nhiệm vụ được giao báo cáo đánh giá tình hìnhtài chính, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và xây dựng kế hoạch sản xuấtkinh doanh năm 2017, cụ thể như sau:

  I. Đánh giá tình hình tài chính và kết quảsản xuất kinh doanh năm 2016

            Công ty TNHH MTV Khai thác công trìnhthủy lợi Vĩnh Bảo, với chức năng, nhiệm vụ chính được thành phố giao làm quảnlý, vận hành hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu phục vụ sản xuất nôngnghiệp và dân sinh kinh tế trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo. Thực hiện Quyết định số1464/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của UBND thành phố Hải Phòng, về phân cấp quảnlý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đếnthời điểm hiện tại, Công ty đang quản lý, vận hành 172 trạm bơm tưới, 03 trạmbơm tiêu úng, 73 công dưới đê, 97 tuyến kênh cấp 1, kênh liên xã và công trìnhtrên kênh.

            Trong năm 2016, ngay từ đầu năm bámsát vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty đã được UBND thành phố HảiPhòng phê duyệt tại Quyết định số 1159/QĐ-UBND ngày 28/6/2016, về việc giao mộtsố chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2016 để giám sát, đánh giá hiệu quả hoạtđộng của các doanh nghiệp. Công ty đã có những giải pháp để thực hiện các chỉtiêu thành phố giao, do vậy có thể đánh giá trong năm 2016 Công ty cơ bản hoànthành được các chỉ tiêu đã đề ra, kết quả cụ thể là:

   

  Số TT

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Thực hiện năm 2016

  Ghi chú

  1

  Sản phẩm chủ yếu sản xuất

   

   

   

  1.1

  Diện tích tưới

  ha

  27.665

   

  1.2

  Cung cấp nước thô

  m3

  1.600.000

   

  2

  Tổng doanh thu

  Tr.đ

  33.091,715

   

  2.1

  Cấp bù do miễn thủy lợi phí

  Tr.đ

  31.570,265

   

  2.2

  Khai thác tổng hợp

  Tr.đ

  1.521,450

   

  3

  Lợi nhuận trước thuế (để trích quỹ KTPL)

  Tr.đ

  83,680

   

  4

  Nộp ngân sách

  Tr.đ

  216,959

   

  5

  Sản phẩm dịch vụ công ích

  ha

  27.665

   

  6

  Kế hoạch đầu tư phát triển

  Tr.đ

  10.402,439

   

  6.1

  Nguồn ngân sách

  Tr.đ

  10.402,439

   

  6.2

  Vốn khác

  Tr.đ

  0

   

  7

  Tổng lao động

  Người

  173

   

  8

  Tổng quỹ lương

  Tr.đ

  11.078,626

   

  8.1

  Quỹ lương quản lý

  Tr.đ

  1.284

   

  8.2

  Quỹ lương lao động

  Tr.đ

  9.794,626

   

   

  II. Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanhnăm 2017

            Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Côngty lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trên cơ sở các quy định của Nhànước bao gồm: Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 của Chính phủ, về việcbổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 củaChính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác vàbảo vệ công trình thủy lợi; Thông tư số 41/2013/TT-BTC ngày 11/4/2013 của BộTài chính, về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số67/2012/NĐ-CP; Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính vềchế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; Quyết định số1890/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND thành phố Hải Phòng, về ban hànhđịnh mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác công trình thủylợi; Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH, quy định mức ăn giữa ca đối với cán bộ,công nhân lao động trong các doanh nghiệp; Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ, quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởngđối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thànhviên do Nhà nước làm chủ sở hữu; Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số50/2013/NĐ-CP; Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy địnhchế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viênhoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổnggiám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên do Nhà nước là chủ sở hữu; Thông tư số 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày09/9/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị địnhsố 51/2013/NĐ-CP; Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương; Nghịđịnh số 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015 của Chính phủ quy định mức lương tốithiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tácxã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan có sử dụng lao độngtheo hợp đồng; Luật Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ...

            Căn cứ các quy định của Nhà nước, Côngty tiến hành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (có bảng chi tiếtkèm theo), cụ thể như sau:

            Tổng diện tích tưới tiêu quay vòng cảnăm: 26.800 ha

            Tổng doanh thu: 32.624 triệu đồng

            Tổng chi phí: 32.524 triệu đồng

            Lợi nhuận trước thuế: 100 triệu đồng

            Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 216triệu đồng

            Tổng mức chi đầu tư xây dựng bằngnguồn vốn NSNN: 10.402 triệu đồng

            Trên đây là báo cáo đánh giá tình hìnhtài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, xây dựng kế hoạch sản xuấtkinh doanh năm 2017 của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi VĩnhBảo. Kính mong nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND thành phố Hải Phòng; SởTài chính thành phố Hải Phòng cùng các ban ngành của thành phố để Công ty hoànthành tốt nhiệm vụ được giao.

            Công ty TNHH MTV Khai thác công trìnhthủy lợi Vĩnh Bảo xin trân trọng cảm ơn.

   

    CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC

   

   

   

   

                                                                                           Vũ Thanh Sơn