Báo cáo tài chính

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƢỢC KIỂM TOÁN CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2016
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n
  1
  MỤC LỤC
  NỘI DUNG TRANG
  BÁO CÁO CỦA AN GIÁM ĐỐC 2 - 3
  BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP 4 - 5
  ẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 6 - 7
  ÁO CÁO KẾT QUẢ OẠT ĐỘNG KIN DOAN 8
  ÁO CÁO LƯU C UYỂN TIỀN TỆ 9
  T UYẾT MIN ÁO CÁO TÀI CHÍNH 10 - 23
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n
  2
  BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
  an G ám đốc Công ty TN Một t àn v ên K a t ác Côn trìn T ủ lợ V n ảo (sau đâ ọ
  tắt là “Côn t ”) đệ trìn báo cáo nà cùn vớ áo cáo tà c ín của Côn t đã được k ểm toán c o
  năm tà c ín kết t úc n à 31/12/2016 từ trang 06 đến tran 23 kèm theo.
  CHỦ T CH CÔNG TY VÀ BAN GIÁM ĐỐC
  C ủ t c Côn t và các thành viên an G ám đốc đã đ ều àn Côn t tron năm tài chính kết t úc
  ngày 31/12/2016 và đến n à lập báo cáo nà ồm:
  C ủ t c C n t
  Ôn Vũ T an Sơn
  Ban Giám Đốc
  Ông Vũ T an Sơn G ám đốc
  Ông Lê Minh Tân P ó G ám đốc
  Ôn N u ễn Đức ếu P ó G ám đốc
  Kiểm soát viên
  Ôn N u ễn Văn T ạn
  Kế toán trƣởn
  Ôn Vũ Văn Lượn
  CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH
  an G ám đốc Côn t k ẳn đ n rằn k ôn có sự k ện nào sau n à kết t úc năm tà c ín có ản
  ưởn trọn ếu êu cầu p ả đ ều c ỉn oặc côn bố tron áo cáo tà c ín kèm theo.
  KIỂM TOÁN VIÊN
  áo cáo tà c ín kèm t eo được k ểm toán bở Công t TN K ểm toán và Kế toán AAC-Chi
  n án à Nộ .
  TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC
  an G ám đốc Côn t có trác n ệm lập áo cáo tà c ín c o năm tà c ín kết t úc n à
  31/12/2016 p ản án một các trun t ực và ợp lý tìn ìn tà c ín cũn n ư kết quả oạt độn
  k n doan và tìn ìn lưu c u ển t ền tệ của Côn t tron năm. Tron v ệc lập áo cáo tà c ín
  nà an G ám đốc được êu cầu p ả :
  Lựa c ọn các c ín sác kế toán t íc ợp và áp dụn các c ín sác đó một các n t quán;
  Đưa ra các p án đoán và ước tín một các ợp lý và t ận trọn ;
  Nêu rõ các n u ên tắc kế toán t íc ợp có được tuân t ủ a k ôn có n ữn áp dụn sa lệc
  trọn ếu cần được côn bố và ả t íc tron Báo cáo tài chính hay không;
  Lập áo cáo tà c ín trên cơ sở oạt độn l ên tục trừ trườn ợp k ôn t ể c o rằn Côn t sẽ
  t ếp tục oạt độn k n doan .
  an G ám đốc ác n ận rằn Côn t TN MTV K a t ác Côn trìn t ủ lợ V n ảo đã tuân
  thủ các êu cầu nêu trên tron v ệc lập và trìn bà áo cáo tà c ín .
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n
  3
  BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (TIẾP)
  TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC (TIẾP)
  an G ám đốc Côn t c u trác n ệm đảm bảo rằn sổ sác kế toán được c ép một các p ù
  ợp để p ản án ợp lý tìn ìn tà c ín của Côn t ở b t kỳ t ờ đ ểm nào và đảm bảo rằn áo
  cáo tà c ín tuân t ủ các C uẩn mực kế toán V ệt Nam C ế độ kế toán doan n ệp V ệt Nam và
  các qu đ n p áp lý có l ên quan đến v ệc lập và trìn bà Báo cáo tài chính. Ban G ám đốc cũn
  c u trác n ệm đảm bảo an toàn c o tà sản của Côn t và vì vậ t ực ện các b ện p áp t íc ợp
  để n ăn c ặn và p át ện các àn v an lận và sa p ạm k ác.
  T a mặt và đạ d ện c o an G ám đốc
  Vũ T an Sơn
  C ủ t c iêm Giám đốc
  Vĩnh Bảo, ngày 27 tháng 02 năm 2017
  4
  Số: /2017/AACHN-BCKT
  BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP
  Kín ửi: C ủ t c và Ban Giám đốc
  Công ty TNHH MTV K ai t ác C n trìn t ủ lợi Vĩn Bảo
  C ún tô đã k ểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty TN Một t àn v ên K a t ác
  Côn trìn T ủ lợ V n ảo (sau đâ ọ tắt là “Côn t ”) được lập ngày 27/02/2017 từ tran 6 đến
  trang 23, bao ồm: ản cân đố kế toán tạ ngày 31/12/2016 cùn vớ áo cáo kết quả oạt độn
  k n doan áo cáo Lưu c u ển t ền tệ c o năm tà c ín kết t úc cùn n à và ản t u ết minh báo
  cáo tài chính.
  Trác n iệm của Ban Giám đốc
  an G ám đốc Côn t c u trác n ệm về v ệc lập và trìn bà trun t ực và ợp lý báo cáo tài
  c ín của Côn t t eo C uẩn mực kế toán C ế độ kế toán V ệt Nam và các qu đ n p áp lý có l ên
  quan đến v ệc lập và trìn bà báo cáo tà c ín và c u trác n ệm về k ểm soát nộ bộ mà an
  G ám đốc ác đ n là cần t ết để đảm bảo c o v ệc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai
  sót trọn ếu do an lận oặc n ầm lẫn.
  Trác n iệm của Kiểm toán viên
  Trác n ệm của c ún tô là đưa ra ý k ến về Báo cáo tà c ín dựa trên kết quả của cuộc k ểm toán.
  C ún tô đã t ến àn k ểm toán t eo các C uẩn mực k ểm toán V ệt Nam. Các C uẩn mực nà êu
  cầu c ún tô tuân t ủ c uẩn mực và các qu đ n về đạo đức n ề n ệp lập kế oạc và t ực ện
  cuộc k ểm toán để đạt được sự đảm bảo ợp lý về v ệc l ệu Báo cáo tà c ín của Côn t có c n sa
  sót trọn ếu a k ôn .
  Côn v ệc k ểm toán bao ồm t ực ện các t ủ tục n ằm t u t ập các bằn c ứn k ểm toán về các
  số l ệu và t u ết m n trên Báo cáo tà c ín . Các t ủ tục k ểm toán được lựa c ọn dựa trên ét đoán
  của k ểm toán v ên bao ồm đán á rủ ro có sa sót trọn ếu tron Báo cáo tà c ín do an lận
  oặc n ầm lẫn. K t ực ện đán á các rủ ro nà k ểm toán v ên đã em ét k ểm soát nộ bộ của
  Côn t l ên quan đến v ệc lập và trìn bà Báo cáo tà c ín trun t ực ợp lý n ằm t ết kế các t ủ
  tục k ểm toán p ù ợp vớ tìn ìn t ực tế tu n ên k ôn n ằm mục đíc đưa ra ý k ến về ệu
  quả của k ểm soát nộ bộ của Côn t . Côn v ệc k ểm toán cũn bao ồm đán á tín t íc ợp của
  các c ín sác kế toán được áp dụn và tín ợp lý của các ước tín kế toán của an G ám đốc cũn
  n ư đán á v ệc trìn bà tổn t ể Báo cáo tài chính.
  C ún tô t n tưởn rằn các bằn c ứn k ểm toán mà c ún tô đã t u t ập được là đầ đủ và t íc
  ợp làm cơ sở c o ý k ến k ểm toán n oạ trừ của c úng tôi.
  Cơ sở của ý iến iểm toán n oại trừ
  Chúng tôi không t am a c ứn k ến k ểm kê t ền mặt tồn quỹ và àn tồn k o của Công ty tạ ngày
  31/12/2016. Các t ủ tục k ểm toán t a t ế k ôn man lạ c o c ún tô đầ đủ các bằn c ứn
  k ểm toán cần t ết để đưa ra ý k ến n ận ét về tín ện ữu của các k oản mục nà cũn n ư ản
  ưởn của c ún tớ áo cáo tà c ín c o năm tà c ín kết t úc n à 31/12/2016 của Côn t .
  5
  BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)
  Cơ sở của ý iến iểm toán n oại trừ (tiếp)
  Côn t ện đan t eo dõ và ạc toán toàn bộ n uồn vốn N ân sác c p đầu tư tà sản cố đ n c o
  oạt độn côn íc trên k oản mục “Vốn óp của c ủ sở ữu” mà c ưa p ản án trên k oản mục
  “N uồn k n p í đã ìn t àn tà sản cố đ n ”. Mặt k ác một số tà sản cố đ n được â đúc bằn
  bê tôn và bằn đ t của các côn trìn trực t ếp p ục vụ tướ t êu nước và má bơm nước từ
  8.000m3/ ờ trở lên cùn vớ vật k ến trúc để sử dụn vận àn côn trìn c ưa được Côn t p ản
  án á tr ao m n àn năm; đố vớ tà sản có sự tăn / ảm tron năm cũn c ưa được Côn t
  t eo dõ sự b ến độn của n uồn vốn tươn ứn . C ún tô đã t ực ện các t ủ tục k ểm toán cần
  t ết n ưn vớ tìn ìn t ực tế của Côn t c ún tô k ôn t u t ập được các số l ệu về tình hình
  b ến độn tăn / ảm của các k oản mục nà . T eo đó c ún tô k ôn đủ cơ sở để đưa ý k ến về các
  k oản mục nà cũn n ư ản ưởn của c ún đến áo cáo tà c ín c o năm tà c ín kết t úc n à
  31/12/2016 của Côn t .
  Ý iến iểm toán n oại trừ
  T eo ý k ến của c ún tô n oạ trừ ản ưởn của các v n đề nêu tạ đoạn “Cơ sở của ý k ến k ểm
  toán n oạ trừ” báo cáo tà c ín đã p ản án trun t ực và ợp lý trên các k ía cạn trọn ếu tìn
  ìn tà c ín của Côn t TNHH MTV Khai thác Công trình t ủ lợ V n ảo tạ n à 31/12/2016,
  cũn n ư kết quả oạt độn k n doan và tìn ìn lưu c u ển t ền tệ c o năm tà c ín kết t úc
  cùn n à p ù ợp vớ C uẩn mực kế toán C ế độ kế toán doan n ệp V ệt Nam và các qu đ n
  p áp lý có l ên quan đến v ệc lập và trìn bà Báo cáo tài chính.
  Hà Minh Long
  Giám đốc
  G CN ĐK N K ểm toán số
  1221-2016-010-1
  Thay mặt và đại diện cho
  Mai Bình Thanh
  Kiểm toán viên
  G CN ĐK N K ểm toán số
  2068-2016-010-1
  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC-CHI NHÁNH HÀ NỘI
  à i, ngày 27 tháng 02 năm 2017
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n Cho năm tà c ín kết t úc n à 31/12/201 6
  Các thuyết minh đính kèm là m t b phận hợp thành của Báo cáo tài chính này 6
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
  Tại ngày 31/12/2016
  TÀI SẢN 31/12/2016 01/01/2016
  VND VND
  A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 5.341.034.189 4.736.096.552
  I. Tiền và các oản tƣơn đƣơn tiền 110 4 4.648.630.047 3.971.962.000
  1. T ền 111 4.648.630.047 3.971.962.000
  III. Các oản p ải t u n ắn ạn 130 534.376.527 581.385.557
  1. P ả t u n ắn ạn của k ác àn 131 5 648.465.667 674.652.562
  6. P ả t u n ắn ạn k ác 136 7 10.679.777 31.501.912
  7. Dự p n các k oản p ả t u n ắn ạn
  k ó đ
  137 (124.768.917) (124.768.917)
  IV. Hàn tồn o 140 158.027.615 182.748.995
  1. àn tồn k o 141 8 158.027.615 182.748.995
  B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 248.750.306.193 239.794.809.799
  II. Tài sản cố đ n 220 248.687.620.518 239.691.083.299
  1. Tà sản cố đ n ữu ìn 221 9 248.687.620.518 239.691.083.299
  - Nguyên giá 222 266.974.377.162 256.571.938.230
  - Giá trị hao mòn luỹ kế 223 (18.286.756.644) (16.880.854.931)
  VI. Tài sản dài ạn ác 260 62.685.675 103.726.500
  C p í trả trước dà ạn 261 10 62.685.675 103.726.500
  TỔNG TÀI SẢN 270 254.091.340.382 244.530.906.351
  Mã số T u ết
  minh
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n Cho năm tà c ín kết t úc n à 31/12/201 6
  Các thuyết minh đính kèm là m t b phận hợp thành của Báo cáo tài chính này 7
  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)
  Tại ngày 31/12/2016
  NGUỒN VỐN 31/12/2016 01/01/2016
  VND VND
  C. NỢ PHẢI TRẢ 300 639.937.180 81.575.032
  I. Nợ n ắn ạn 310 639.937.180 81.575.032
  3. T uế và các k oản p ả nộp N à nước 313 11 83.215.794 46.995.445
  9. P ả trả n ắn ạn k ác 319 12 - 8.770.000
  12. Quỹ k en t ưởn p úc lợ 322 556.721.386 25.809.587
  D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 253.451.403.202#N/A 244.449.331.319#N/A
  I. Vốn c ủ sở ữu 410 13 253.451.403.202 244.449.331.319
  1. Vốn óp của c ủ sở ữu 411 253.384.531.820 244.364.037.820
  11. Lợ n uận sau t uế c ưa p ân p ố 421 66.871.382 85.293.499
  - L ST chưa phân phối năm nay 421b 66.871.382 85.293.499
  TỔNG NGUỒN VỐN 440 254.091.340.382 244.530.906.351
  Mã số T u ết
  minh
  Vũ T an Sơn
  C ủ t c iêm Giám đốc
  Vĩnh Bảo, ngày 27 tháng 02 năm 2016
  Vũ Văn Lƣợn
  Kế toán trƣởn
  Tô Thanh Tùng
  N ƣời lập biểu
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n Cho năm tà c ín kết t úc n à 31/12/201 6
  Các thuyết minh đính kèm là m t b phận hợp thành của Báo cáo tài chính này 8
  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016
  C ỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015
  VND VND
  1. Doan t u bán àn và cun cấp d c vụ 01 14 33.011.840.000 35.740.378.900
  2. Các k oản ảm trừ doan t u 02 - -
  3. Doan t u t uần bán àn và cun cấp
  d c vụ
  10 33.011.840.000 35.740.378.900
  4. Giá vốn àn bán 11 15 29.350.877.804 32.948.298.106
  5. Lợi n uận ộp về bán àn và cun cấp d c
  vụ
  20 3.660.962.196 2.792.080.794
  6. Doan t u oạt độn tà c ín 21 16 55.875.751 95.291.049
  9. C p í quản lý doan n ệp 26 3.646.977.127 2.792.508.404
  10. Lợi n uận t uần từ oạt độn in doan 30 69.860.820 94.863.439
  11. T u n ập k ác 31 17 24.000.000 24.000.000
  12. Chi phí khác 32 18 10.180.314 9.512.800
  13. Lợi n uận ác 40 13.819.686 14.487.200
  14. Tổn lợi n uận ế toán trƣớc t uế 50 83.680.506 109.350.639
  15. C p í t uế TNDN ện àn 51 19 16.809.124 24.057.140
  17. Lợi n uận sau t uế t u n ập doan n iệp 60 66.871.382 85.293.499

  số
  T u ết
  minh
  Vũ T an Sơn
  C ủ t c iêm Giám đốc
  Vĩnh Bảo, ngày 27 tháng 02 năm 2017
  Vũ Văn Lƣợn
  Kế toán trƣởn
  Tô Thanh Tùng
  N ƣời lập biểu
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n Cho năm tà c ín kết t úc n à 31/12/201 6
  Các thuyết minh đính kèm là m t b phận hợp thành của Báo cáo tài chính này 9
  BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ
  (Theo phương pháp trực tiếp)
  Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016
  C ỉ tiêu Năm 2016 Năm 2015
  VND VND
  Lƣu c u ển tiền từ oạt độn in doan
  T ền t u từ bán àn cun c p d c vụ và doan
  thu khác
  1 33.086.855.645 35.609.134.510
  T ền c trả c o n ườ cun c p àn oá và d c
  vụ
  2 (17.008.106.636) (22.827.659.607)
  T ền c trả c o n ườ lao độn 3 (11.907.621.700) (10.796.728.200)
  T ền lã va đã trả 4 - -
  T uế T u n ập doan n ệp đã nộp 5 (6.375.551) (12.000.000)
  T ền t u k ác từ oạt độn k n doan 6 5.597.120.610 7.573.526.031
  T ền c k ác c o oạt độn k n doan 7 (5.039.135.140) (2.808.728.213)
  20 4.722.737.228 6.737.544.521
  Lƣu c u ển tiền từ oạt độn đầu tƣ
  T ền c để mua sắm â dựn TSCĐ và các tà
  sản dà ạn k ác
  21 (4.101.944.932) (6.775.690.000)
  T ền t u lã va cổ tức và lợ n uận được c a 27 55.875.751 95.291.049
  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (4.046.069.181) (6.680.398.951)
  Lƣu c u ển tiền từ oạt độn tài c ín
  40 - -
  Lƣu c u ển tiền t uần tron năm 50 676.668.047 57.145.570
  Tiền và tƣơn đƣơn tiền đầu năm 60 4 3.971.962.000 3.914.816.430
  Ản ưởn của t a đổ tỷ á ố đoá qu đổ
  n oạ tệ
  61 - -
  Tiền và tƣơn đƣơn tiền cuối năm 70 4 4.648.630.047 3.971.962.000
  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
  T u ết
  minh

  số
  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
  Vũ T an Sơn
  C ủ t c iêm Giám đốc
  Vĩnh Bảo, ngày 27 tháng 02 năm 2017
  Vũ Văn Lƣợn
  Kế toán trƣởn
  Tô Thanh Tùng
  N ƣời lập biểu

  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n C o năm tà c ín kết t úc n à 31/12/201 6
  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  (Các thuyết minh này là b phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)
  10
  1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
  1.1 HÌNH THỨC SỞ HỮU VỐN
  Công ty TN Một t àn v ên K a t ác Côn trìn t ủ lợ V n ảo (sau đâ ọ tắt là
  “Côn t ”) được c u ển đổ từ Côn t K a t ác Côn trìn t ủ lợ V n ảo t eo Qu ết
  đ n số 1271/QĐ-UBND ngày 06/07/2009 của Ủ ban N ân dân T àn p ố ả P n . ện
  na Côn t đan oạt độn t eo G c ứn n ận đăn ký doan n ệp số 0204002766
  ngày 09/07/2009 do Sở Kế oạc và Đầu tư T àn p ố ả P n c p đăn ký t a đổ lần 1
  ngày 30/11/2010.
  C ủ sở ữu của Côn t là U ND T àn p ố ả P n .
  Trụ sở c ín của Côn t đặt tạ số 12 t tr n V n ảo u ện V n ảo t àn p ố ả
  Phòng.
  Vốn đ ều lệ của Côn t t eo G c ứn n ận đăn ký doan n ệp là 74.000.000.000
  đồn .
  1.2 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH
  oạt độn sản u t k n doan của Côn t tron năm 2016 t eo G c ứn n ận đăn ký
  doan n ệp bao ồm:
  Xâ dựn côn trìn t ủ lợ ao t ôn dân dụn và côn n ệp;
  Sửa c ữa tu bổ côn trìn t ủ lợ ao t ôn dân dụn và côn n ệp;
  Vận àn ệ t ốn côn trìn t ủ lợ tướ t êu p ục vụ sản u t nôn n ệp các t àn
  p ần k n tế k ác và đờ sốn dân s n ;
  Bán buôn máy móc, nông cụ t ết b và p ụ tùn má nôn n ệp;
  án buôn má móc t ết b và p ụ tùn má t ủ lợ ;
  án lẻ má nôn cụ t ết b và p ụ tùn má nôn n ệp t ủ lợ tron các cửa àn
  chuyên doanh;
  Sản u t d c vụ nước sạc p ục vụ s n oạt và các n u cầu sản u t trên đ a bàn u ện
  V n ảo;
  Tư v n lập t ết kế kết c u các côn trìn t ủ lợ ám sát t côn â dựn côn trìn
  t ủ lợ .
  Tron năm oạt độn c ín của Côn t là vận àn ệ t ốn tướ t êu nước p ục vụ sản
  u t nôn n ệp cun c p nước c o dân s n và các n àn k n tế k ác â dựn các côn
  trìn tron ệ t ốn ; quản lý vốn và t ủ lợ p í.
  2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NĂM TÀI CHÍNH
  2.1 Cơ sở lập Báo cáo tài c ín
  áo cáo tà c ín kèm t eo được trìn bà bằn Đồn V ệt Nam (VND) t eo n u ên tắc á
  ốc và p ù ợp vớ các C uẩn mực Kế toán V ệt Nam C ế độ Kế toán doan n ệp V ệt
  Nam và các Qu đ n p áp lý có l ên quan tớ v ệc lập và trìn bà áo cáo tà c ín .
  áo cáo tà c ín của Côn t được lập t eo C ế độ kế toán doan n ệp ban àn kèm t eo
  T ôn tư số 200/2014/TT-BTC n à 22/12/2014 của ộ Tà c ín ướn dẫn C ế độ kế toán
  doan n ệp.
  2.2 Năm tài c ín
  Năm tà c ín của Côn t bắt đầu từ n à 01 t án 01 và kết t úc vào n à 31 t án 12 năm
  dươn l ch.
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n C o năm tà c ín kết t úc n à 31/12/201 6
  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
  (Các thuyết minh này là b phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)
  11
  3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU
  Sau đâ là n ữn c ín sác kế toán quan trọn được Côn t áp dụn tron v ệc lập áo cáo
  tài chính này:
  3.1 ƢỚC TÍNH KẾ TOÁN
  V ệc lập áo cáo tà c ín tuân t ủ t eo các C uẩn mực Kế toán V ệt Nam êu cầu an G ám
  đốc p ả có n ữn ước tín và ả đ n ản ưởn đến số l ệu báo cáo về các côn nợ tà sản
  và v ệc trìn bà các k oản côn nợ và tà sản t ềm tàn tạ n à lập áo cáo tà c ín cũn
  n ư các số l ệu báo cáo về doan t u và c p í tron suốt năm tà c ín . Kết quả oạt độn
  k n doan t ực tế có t ể k ác vớ các ước tín ả đ n đặt ra.
  3.2 TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƢƠNG ĐƢƠNG TIỀN
  T ền và các k oản tươn đươn t ền bao ồm t ền mặt tạ quỹ t ền ử n ân àn t ền đan
  c u ển các k oản ký cược ký quỹ các k oản đầu tư n ắn ạn có kỳ ạn ốc k ôn quá 3
  tháng, có k ả năn t an k oản cao có k ả năn c u ển đổ dễ dàn t àn các k oản t ền
  ác đ n và ít rủ ro l ên quan đến v ệc b ến độn á tr c u ển đổ của các k oản nà .
  3.3 HÀNG TỒN KHO
  àn tồn k o được trìn bà t eo á t p ơn ữa á ốc và á tr t uần có t ể t ực ện
  được. G á ốc của àn tồn k o bao ồm c p í mua c p í c ế b ến và các c p í l ên
  quan trực t ếp k ác để có được àn tồn k o ở đ a đ ểm và trạn t á ện tạ . G á tr t uần
  t ể t ực ện được được ác đ n bằn á bán ước tín trừ các c p í để oàn t àn cùn
  c p í t ếp t bán àn và p ân p ố p át s n . G á u t của àn tồn k o được tín t eo
  p ươn p áp t ực tế đíc dan .
  3.4 TÀI SẢN CỐ Đ NH HỮU HÌNH VÀ HAO MÒN
  sản cố đ n ữu ìn được trìn bà t eo n u ên á và á tr ao m n lũ kế.
  N u ên á tà sản cố đ n ữu ìn bao ồm á mua và toàn bộ các c p í l ên quan k ác
  l ên quan trực t ếp đến v ệc đưa tà sản vào trạn t á sẵn sàn sử dụn .
  Nguyên á tà sản cố đ n ữu ìn do các n à t ầu â dựn bao ồm á tr côn trìn
  oàn t àn bàn ao các c p í l ên quan trực t ếp k ác và lệ p í trước bạ nếu có.
  Đố vớ các côn trìn nạo vét kên sửa c ữa nân c p cốn t eo Qu ết đ n ao của Ủy
  Ban Nhân dân t àn p ố ả P n bằn n uồn n ân sác k ôn bao ồm n uồn c p bù
  m ễn t ủ lợ p í, khi hoàn thành được Sở Tà c ín t ẩm đ n , sẽ n ận doan t u và á
  vốn đồn t ờ n ận tăn nguyên giá đố vớ các dự án sửa c ữa nân c p kên cốn theo
  c p í đã tập ợp và tăn n uồn vốn đầu tư của c ủ sở ữu.
  Tà sản cố đ n được k u ao t eo p ươn p áp đườn t ẳn dựa trên t ờ an ữu dụn ước
  tín và p ù ợp vớ tỷ lệ k u ao đã được qu đ n tạ T ôn tư số 45/2013/TT-BTC ngày
  25/04/2013 của ộ Tà c ín về c ế độ quản lý sử dụn và tríc k u ao tà sản cố đ n
  T ôn tư số 147/2016/TT- TC n à 13/10/2016 của ộ Tà c ín về sửa đổ bổ sun T ôn tư
  số 45/2013/TT-BTC. T ờ an k u ao cụ t ể n ư sau:
  Loại tài sản
  N à cửa vật k ến trúc
  T ời ian ấu ao (năm)
  6 - 10
  Má móc t ết b 6 - 10
  Phươn t ện vận tả 10
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n C o năm tà c ín kết t úc n à 31/12/201 6
  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
  (Các thuyết minh này là b phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)
  12
  3.4 TÀI SẢN CỐ Đ NH HỮU HÌNH VÀ HAO MÒN (TIẾP)
  Côn t đan t ực ện t eo ướn dẫn của T ôn tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009
  của ộ Tà c ín . T eo đó một số tà sản t uộc các loạ sau k ôn p ả tríc k u ao:
  - Tà sản được â đúc bằn bê tôn và bằn đ t của các côn trìn trực t ếp p ục vụ tướ
  nước t êu nước;
  - Má bơm nước từ 8.000m3/ ờ trở lên cùn vớ vật k ến trúc để sử dụn vận àn công
  trình.
  3.5 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG
  Các tà sản đan tron quá trìn â dựn p ục vụ mục đíc sản u t c o t uê quản tr oặc
  c o b t kỳ mục đíc nào k ác được n ận t eo số t ền t an toán t ực tế c o bên n à t ầu.
  C p í nà bao ồm á mua c p í mua đan tập ợp c p í lắp đặt c ạ t ử c p í p át
  s n trực t ếp tron quá trìn t côn â dựn c p í c un của ban quản lý và c p í đ
  va có l ên quan. V ệc tín k u ao của các tà sản nà được áp dụn ốn n ư vớ các tà
  sản k ác bắt đầu từ k tà sản ở vào trạn t á sẵn sàn sử dụn .
  3.6 CHI PHÍ TRẢ TRƢỚC
  Các k oản c p í trả trước dà ạn bao ồm c ủ ếu là á tr c n lạ của n ữn côn cụ
  dụn cụ k ôn đủ t êu c uẩn là tà sản cố đ n được đán á là có k ả năn đem lạ lợ íc
  k n tế tron tươn la vớ t ờ ạn sử dụn trên một năm. Các c p í nà được vốn óa dướ
  ìn t ức các k oản trả trước dà ạn và được p ân bổ vào c p í sản u t k n doan tron
  2 năm.
  3.7 GHI NHẬN DOANH THU
  Doan t u bán àn và cun c p d c vụ được n ận k các rủ ro lợ íc và qu ền sở
  ữu àn óa được c u ển san n ườ mua; đồn t ờ đơn v có t ể ác đ n được các c
  p í l ên quan đến ao d c bán àn . T ờ đ ểm n ận doan t u t ôn t ườn trùn vớ
  t ờ đ ểm c u ển ao àn óa d c vụ p át àn óa đơn c o n ườ mua và n ườ mua
  c p n ận t an toán. Đố vớ n ữn trườn ợp v ệc cun c p d c vụ l ên quan đến n ều
  năm tà c ín doan t u được ác đ n trên kết quả p ần côn v ệc đã t ực sự oàn t àn
  tron năm.
  Doan t u bán àn và cun c p d c vụ ồm doan t u từ t ủ lợ p í doan t u từ oạt
  độn sửa c ữa tu bổ nạo vét kên mươn p ục vụ mục đíc t ủ lợ được c p từ n uồn
  ngân sách.
  Doan t u từ oạt độn â dựn nạo vét kên mươn tướ t êu t eo đơn đặt àn của Sở
  Tài chính t àn p ố ả P n , được n ận dựa trên n uồn vốn n ân sác mà Sở Tài
  c ín t ực c p về àn năm.
  Doan t u oạt độn tà c ín là lã t ền ử n ân àn được n ận trên cơ sở dồn tíc
  được ác đ n trên số dư các tà k oản t ền ử n ân àn và lã su t áp dụn c o từn t ờ
  kỳ.
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n C o năm tà c ín kết t úc n à 31/12/201 6
  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
  (Các thuyết minh này là b phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)
  13
  3.8 GHI NHẬN GIÁ VỐN
  G á vốn côn trìn sửa c ữa nạo vét kên mươn được ác đ n bằn doan t u đã n ận
  của côn trìn đã n ệm t u tron năm. V ệc n ận á vốn oạt độn â lắp đan được
  Côn t ước tín mà c ưa có t êu t ức ác đ n p ù ợp.
  C p í sản u t k n doan p át s n có l ên quan đến v ệc ìn t àn doan t u tron năm
  được tập ợp t eo t ực tế và ước tín đún năm tà c ín .
  Các k oản tổn t t oặc c p í sản u t k n doan dở dan k ôn có k ả năn t u ồ tron
  tươn la được em ét n ận á vốn àn bán của kỳ p át s n n ệp vụ.
  G á vốn àn óa và d c vụ k ác được ác đ n trên cơ sở n u ên tắc p ù ợp vớ doan t u
  t ực ện tron năm tà c ín .
  3.9 THUẾ
  Thuế Giá trị gia tăng
  T uế GTGT đầu vào được ạc toán t eo p ươn p áp k u trừ. oạt độn tướ t êu nạo vét
  kên mươn nộ đồn k ôn c u t uế GTGT;
  T uế su t t uế GTGT đầu ra đố vớ oạt độn D c vụ đào đắp nạo vét kên mươn ao ồ
  p ục vụ sản u t nôn n ệp của Côn t là 5% (k ôn bao ồm oạt độn nạo vét kên
  mươn nộ đồn p ục vụ sản u t nôn n ệp từ n uồn t ủ lợ p í).
  T uế su t t uế GTGT đầu ra đố vớ oạt độn khác của Côn t là 10%.
  Thuế Thu nhập doanh nghiệp
  T uế su t t uế t u n ập doan n ệp ện àn được áp dụn c o các oạt độn sản u t
  k n doan c u t uế là 20%. Các k oản t u n ập p át s n từ d c vụ tướ t êu nước nạo vét
  kên mươn nộ đồn k ôn c u t uế t u n ập doan n ệp.
  Lợ n uận c u t uế được ác đ n dựa trên kết quả oạt độn k n doan sau k đã đ ều
  c ỉn c o các k oản t u n ập k ôn c u t uế và các k oản c p í k ôn được k u trừ.
  V ệc ác đ n lợ n uận c u t uế và c p í t uế t u n ập doan n ệp ện àn căn cứ
  vào các qu đ n ện àn về t uế. Tu n ên n ữn qu đ n nà t a đổ t eo từn t ờ
  kỳ và v ệc ác đ n sau cùn p ụ t uộc vào kết quả k ểm tra của cơ quan t uế có t ẩm qu ền.
  Các loạ t uế k ác được áp dụn t eo các luật t uế ện àn tạ V ệt Nam.
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n C o năm tà c ín kết t úc n à 31/12/201 6
  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
  (Các thuyết minh này là b phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)
  14
  3.10 C n cụ tài c ín
  Ghi nhận ban đầu
  Tài sn tài chính
  Ti ngày ghi nhận ban đầu, tài sản tà c ín được ghi nhn theo giá gc cng các chi phí giao
  d ch có liên quan trc tiếp đến vic mua sm tài sản tà c ín đó.
  Tài sn tài chính ca Công ty bao gm tin mt, tin gi ngn hn, các khon phi thu khách
  hàng và các khon phi thu khác, công cụ tà c ín đã được niêm yết và c ưa n êm ết.
  Công ntài chính
  Ti ngày ghi nhận ban đầu, công nợ tà c ín được ghi nhn theo giá gc trừ đ các c p í
  giao d ch có liên quan trc tiếp đến vic phát hành công nợ tà c ín đó.
  Công ntài chính ca Công ty bao gm các khon phi trả n ười bán và phi trkhác, các
  khon nvà các khon vay.
  Đánh giá lại sau ln ghi nhận ban đầu
  Hin tạ c ưa có qu đ nh về đán á lại công ctài chính sau ghi nhận ban đầu.
  4. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƢƠNG ĐƢƠNG TIỀN
  31/12/2016 01/01/2016
  VND VND
  T ền mặt 65.139.713 180.415.443
  T ền ử n ân àn 4.583.490.334 3.791.546.557
  Cộn 4.648.630.047 3.971.962.000
  5. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁCH HÀNG
  31/12/2016 01/01/2016
  VND VND
  P ải t u của ác àn n ắn ạn 648.465.667 674.652.562
  - Xã Tr n Dươn - T ủ lợ p í 89.797.917 89.797.917
  - Côn t Cổ p ần c p nước ả P n 521.403.750 547.590.645
  - Các k oản p ả t u k ác àn k ác 37.264.000 37.264.000
  Cộn 648.465.667 674.652.562
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n C o năm tà c ín kết t úc n à 31/12/201 6
  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
  (Các thuyết minh này là b phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)
  15
  6. NỢ XẤU
  Giá ốc Giá tr có t ể
  t u ồi
  Giá ốc Giá tr có t ể t u
  ồi
  VND VND VND VND
  - Tổn iá tr các oản p ải t u quá ạn t an toán ó có ả năn t u ồi 124.768.917 - 124.768.917 -
  - ợp tác ã Nôn n ệp Xã Tr n Dươn 89.797.917 - 89.797.917 -
  - Đắp đê rả c p p ố mặt đê ữu sôn T á ìn 25.571.000 - 25.571.000 -
  - Đắp đê tả dôn óa đoạn K35 8 7.000.000 - 7.000.000 -
  - Xâ cốn t ôn nước ã Cộn ền 2.400.000 - 2.400.000 -
  Cộn 124.768.917 - 124.768.917 -
  Tại 31/12/2016 Tại 01/01/2016
  7. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC
  Giá tr Dự p òn Giá tr Dự p òn
  VND VND VND VND
  N ắn ạn 10.679.777 31.501.912 -
  - ảo ểm ã ộ ảo ểm tế 10.679.777 - 31.501.912 -
  Cộn 10.679.777 31.501.912
  Tại 31/12/2016 Tại 01/01/2016
  8. HÀNG TỒN KHO
  Giá ốc Dự p òn Giá ốc Dự p òn
  VND VND VND VND
  N u ên l ệu vật l ệu 158.027.615 - 182.748.995 -
  Cộn 158.027.615 - 182.748.995 -
  Tại 31/12/2016 Tại 01/01/2016
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n C o năm tà c ín kết t úc n à 31/12/201 6
  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
  (Các thuyết minh này là b phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)
  16
  9. TÀI SẢN CỐ Đ NH HỮU HÌNH
  N à cửa Máy móc P ƣơn tiện T iết b Cộn
  vật iến trúc t iết b vận tải,
  tru ền dẫn
  dụn cụ
  quản lý
  VND VND VND VND VND
  NGUYÊN GIÁ
  225.686.235.234 30.379.390.696 426.944.000 79.368.300 256.571.938.230
  - Mua tron năm - 174.516.000 - - 174.516.000
  - Đầu tư XDC oàn t àn (*) 10.227.922.932 - - - 10.227.922.932
  235.914.158.166 30.553.906.696 426.944.000 79.368.300 266.974.377.162
  HAO MÒN LŨY KẾ
  12.700.117.663 3.722.087.708 383.669.800 74.979.760 16.880.854.931
  - K u ao tron năm 942.741.550 416.077.223 42.694.400 4.388.540 1.405.901.713
  13.642.859.213 4.138.164.931 426.364.200 79.368.300 18.286.756.644
  GIÁ TR CÒN LẠI
  212.986.117.571 26.657.302.988 43.274.200 4.388.540 239.691.083.299
  222.271.298.953 26.415.741.765 579.800 - 248.687.620.518
  01/01/2016
  31/12/2016
  01/01/2016
  31/12/2016
  31/12/2016
  01/01/2016
  (*) Đố vớ các côn trìn sửa c ữa nân c p trạm bơm từ N uồn vốn Đầu tư Xâ dựn cơ bản và N uồn K n p í sự n ệp N uồn T ủ lợ p í của Sở Tà
  c ín TP ả P n k oàn t àn được Sở Tà c ín t ẩm đ n sẽ được n ận tăn n u ên á t eo c p í đã tập ợp và tăn vốn đầu tư của c ủ sở ữu.
  N u ên á TSCĐ đã ết k u ao vẫn c n sử dụn tạ n à 31/12/2016 là 2.309.437.050 đồn .
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n C o năm tà c ín kết thúc ngày 31/12/201 6
  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
  (Các thuyết minh này là b phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)
  17
  10. CHI PHÍ TRẢ TRƢỚC
  31/12/2016 01/01/2016
  VND VND
  Dài ạn 62.685.675 103.726.500
  - Côn cụ dụn cụ u t dùn 62.685.675 103.726.500
  Cộn 62.685.675 103.726.500
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n C o năm tà c ín kết t úc n à 31/12/201 6
  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
  (Các thuyết minh này là b phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)
  18
  11. THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƢỚC
  01/01/2016 Số p ải nộp
  tron năm
  Số đã t ực nộp
  tron năm
  31/12/2016
  VND VND VND VND
  T uế và các oản p ải nộp
  - T uế á tr a tăn p ả nộp 35.404.745 74.478.750 71.800.745 38.082.750
  - T uế t u n ập doan n ệp 6.375.551 16.809.124 6.375.551 16.809.124
  - T uế t u n ập cá n ân - 23.358.170 - 23.358.170
  - T uế tà n u ên 5.215.149 14.415.750 14.665.149 4.965.750
  - T uế n à đ t t ền t uê đ t - 84.898.000 84.898.000 -
  - Các loạ t uế k ác - 3.000.000 3.000.000 -
  Cộn 46.995.445 216.959.794 180.739.445 83.215.794
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n C o năm tà c ín kết t úc n à 31/12/201 6
  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
  (Các thuyết minh này là b phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)
  19
  12. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỘP KHÁC
  31/12/2016 01/01/2016
  VND VND
  N ắn ạn - 8.770.000
  - Các k oản p ả trả p ả nộp k ác - 8.770.000
  + Phải trả các tổ đ i, phòng tư vấn - 8.770.000
  Cộn - 8.770.000
  13. VỐN CHỦ SỞ HỮU
  K oản mục Vốn đầu tƣ Lợi n uận Tổn cộn
  của c ủ sở ữu sau t uế
  c ƣa p ân p ối
  VND VND VND
  222.851.501.820 196.162.891 223.047.664.711
  -
  - Tăn vốn tron năm trước 21.512.536.000 21.512.536.000
  - Lã tron năm - 85.293.499 85.293.499
  - P ân p ố quỹ k en t ưởn
  p úc lợ
  - (209.559.662) (209.559.662)
  - Tăn k ác - 13.396.771 13.396.771
  244.364.037.820 85.293.499 244.449.331.319
  01/01/2016 244.364.037.820 85.293.499 244.449.331.319
  - Tăn vốn tron năm na 9.020.494.000 - 9.020.494.000
  - Lã tron năm - 66.871.382 66.871.382
  - P ân p ố quỹ k en t ưởn
  p úc lợ
  - (85.293.499) (85.293.499)
  31/12/2016 253.384.531.820 66.871.382 253.451.403.202
  31/12/2015
  01/01/2015
  14. DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP D CH VỤ
  Năm 2016 Năm 2015
  VND VND
  Doanh thu 33.011.840.000 35.740.378.900
  - Doan t u T ủ lợ p í 31.570.265.000 34.476.364.000
  - Doan t u bán nước t ô 1.441.575.000 1.264.014.900
  Cộn 33.011.840.000- 35.740.378.900-
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n C o năm tà c ín kết t úc n à 31/12/201 6
  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
  (Các thuyết minh này là b phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)
  20
  15. GIÁ VỐN HÀNG BÁN
  Năm 2016 Năm 2015
  VND VND
  - G á vốn bán nước t ô và c p T ủ lợ p í 29.350.877.804 32.948.298.106
  Cộn 29.350.877.804 32.948.298.106
  16. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
  Năm 2016 Năm 2015
  VND VND
  - Lã t ền ử t ền c o va 55.875.751 95.291.049
  Cộn 55.875.751 95.291.049
  17. THU NHẬP KHÁC
  Năm 2016 Năm 2015
  VND VND
  - T u n ập từ c o t uê đ t đặt trạm v ễn t ôn 24.000.000 24.000.000
  Cộn 24.000.000 24.000.000
  18. CHI PHÍ KHÁC
  Năm 2016 Năm 2015
  VND VND
  - C p í n ân côn trôn co trạm v ễn t ôn 9.815.200 9.512.800
  - P ạt c ậm nộp bảo ểm 365.114 -
  10.180.314 9.512.800
  19. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
  Năm 2016 Năm 2015
  VND VND
  Tổn lợi n uận ế toán trƣớc t uế 83.680.506 109.350.639
  Các oản c i p í n đƣợc trừ 365.114 -
  - T ền p ạt àn c ín t uế X 365.114 -
  Tổn t u n ập c u t uế tron năm 84.045.620 109.350.639
  T uế su t 20% 22%
  C i p í t uế TNDN iện àn 16.809.124 24.057.140
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n C o năm tà c ín kết t úc n à 31/12/201 6
  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
  (Các thuyết minh này là b phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)
  21
  20. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
  CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU
  C t ết các c ín sác kế toán c ủ ếu và các p ươn p áp mà Côn t áp dụn (bao ồm
  các t êu c í để n ận cơ sở ác đ n á tr và cơ sở n ận các k oản t u n ập và c
  p í) đố vớ từn loạ tà sản tà c ín côn nợ tà c ín và côn cụ vốn được trìn bà tạ
  T u ết m n số 3.10.
  31/12/2016 01/01/2016
  VND VND
  Tài sản tài c ín
  T ền và các k oản tươn đươn t ền 4.648.630.047 3.971.962.000
  P ả t u k ác àn và p ả t u k ác 523.696.750 674.652.562
  Cộn 5.172.326.797 4.646.614.562
  Nợ p ải trả tài c ín
  P ả trả n ườ bán và p ả trả k ác - 8.770.000
  Cộn - 8.770.000
  Trạn t ái ròn 5.172.326.797 4.637.844.562
  CÁC LOẠI CÔNG CỤ TÀI CHÍNH
  Côn t c ưa đán á á tr ợp lý của tà sản tà c ín và côn nợ tà c ín tạ n à kết
  thúc kỳ kế toán do T ôn tư 210/2009/TT-BTC n à 06/11/2009 của ộ Tà c ín (“T ôn
  tư 210”) cũn n ư các qu đ n ện àn c ưa có ướn dẫn cụ t ể về v ệc ác đ n á tr
  ợp lý của các tà sản tà c ín và côn nợ tà c ín . T ôn tư 210 êu cầu áp dụn C uẩn
  mực báo cáo tà c ín Quốc tế về v ệc trìn bà báo cáo tà c ín và t u ết m n t ôn t n
  đố vớ côn cụ tà c ín n ưn k ôn đưa ra ướn dẫn tươn đươn c o v ệc đán á và
  n ận côn cụ tà c ín bao ồm cả áp dụn á tr ợp lý n ằm p ù ợp vớ C uẩn mực
  báo cáo tà c ín Quốc tế.
  MỤC TIÊU QUẢN LÝ RỦI RO TÀI CHÍNH
  Rủ ro tà c ín bao ồm rủ ro t trườn (bao ồm rủ ro tỷ á rủ ro lã su t và rủ ro về
  á) rủ ro tín dụn rủ ro t an k oản và rủ ro lã su t của d n t ền. Côn t k ôn t ực
  ện các b ện p áp p n n ừa các rủ ro nà do t ếu t trườn mua các côn cụ tà c ín
  này.
  RỦI RO TH TRƢỜNG
  oạt độn k n doan của Côn t sẽ c ủ ếu c u rủ ro k có sự t a đổ về tỷ á ố đoá
  và lã su t. Côn t k ôn t ực ện các b ện p áp p n n ừa rủ ro nà do t ếu t trườn
  mua các côn cụ tà c ín .
  Rủi ro tỷ giá
  Công ty không có các ao d c n oạ tệ t eo đó Côn t sẽ không c u rủ ro k có b ến
  độn về tỷ á.
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n C o năm tà c ín kết t úc n à 31/12/201 6
  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
  (Các thuyết minh này là b phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)
  22
  20. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH (TIẾP)
  Rủi ro lãi suất
  Côn t c u rủ ro lã su t trọn ếu p át s n từ các k oản va c u lã su t đã được ký kết.
  Côn t c u rủ ro lã su t k Côn t va vốn t eo lã su t t ả nổ và lã su t cố đ n . Rủ ro
  nà sẽ do Côn t quản tr bằn các du trì ở mức độ ợp lý các k oản va lã su t cố đ n
  và lã su t t ả nổ .
  Rủi ro về giá
  Công ty không c u rủ ro về á của côn cụ vốn p át s n từ các k oản đầu tư vào côn cụ
  vốn do Côn t k ôn có các k oản đầu tư vào côn cụ vốn.
  RỦI RO TÍN DỤNG
  Rủ ro tín dụn ả ra k một k ác àn oặc đố tác k ôn đáp ứn được các n a vụ
  tron ợp đồn dẫn đến các tổn t t tà c ín c o Côn t . Côn t có c ín sác tín dụn
  p ù ợp và t ườn u ên t eo dõ tìn ìn để đán á em Công ty có c u rủ ro tín dụn
  hay không. Côn t k ôn có b t kỳ rủ ro tín dụn trọn ếu nào vớ các k ác àn oặc
  đố tác.
  QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN
  Mục đíc quản lý rủ ro t an k oản n ằm đảm bảo đủ n uồn vốn để đáp ứn các n a vụ tà
  c ín ện tạ và tron tươn la . Tín t an k oản cũn được Côn t quản lý n ằm đảm bảo
  mức p ụ trộ ữa côn nợ đến ạn và tà sản đến ạn tron kỳ ở mức có t ể được k ểm soát
  đố vớ số vốn mà Côn t t n rằn có t ể tạo ra tron kỳ đó. C ín sác của Công ty là theo
  dõ t ườn u ên các êu cầu về t an k oản ện tạ và dự k ến tron tươn la n ằm đảm
  bảo Côn t du trì đủ mức dự p n t ền mặt các k oản va và đủ vốn mà các c ủ sở ữu
  cam kết óp n ằm đáp ứn các qu đ n về tín t an k oản n ắn ạn và dà ạn ơn.
  ản dướ đâ trìn bà c t ết các k oản nợ p ả trả tà c ín t eo t ờ ạn t an toán. Số
  l ệu trìn bà trên cơ sở d n t ền c ưa c ết k u của côn nợ tà c ín t eo n à sớm n t
  mà Côn t p ả trả bao ồm các k oản ốc và t ền lã .
  C n nợ tài c ín Dƣới 1 năm Từ 1-5 năm Tổn
  VND VND VND
  31/12/2016
  Cộn - - -
  01/01/2016
  8.770.000 - 8.770.000
  Cộn 8.770.000 - 8.770.000
  P ả trả n ườ bán và p ả trả k ác
  CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI VĨNH BẢO BÁO CÁO TÀI CHÍNH
  T tr n V n ảo u ện V n ảo TP ả P n C o năm tà c ín kết t úc n à 31/12/201 6
  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP)
  (Các thuyết minh này là b phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính)
  23
  20. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH (TIẾP)
  QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN (TIẾP)
  ản sau đâ trìn bà c t ết tà sản tà c ín t eo mức đáo ạn. Số l ệu được trìn bà dựa
  trên d n t ền c ưa c ết k u bao ồm các k oản ốc và t ền lã .
  Tài sản tài c ín Dƣới 1 năm Từ 1-5 năm Tổn
  VND VND VND
  31/12/2016
  4.648.630.047 - 4.648.630.047
  523.696.750 - 523.696.750
  Cộn 5.172.326.797 - 5.172.326.797
  01/01/2016
  3.971.962.000 - 3.971.962.000
  674.652.562 - 674.652.562
  Cộn 4.646.614.562 - 4.646.614.562
  T ền và các k oản tươn đươn t ền
  P ả t u k ác àn và p ả t u k ác
  T ền và các k oản tươn đươn t ền
  P ả t u k ác àn và p ả t u k ác
  an G ám đốc đán á mức độ tập trun rủ ro t an k oản ở mức t p. an G ám đốc t n
  tưởn rằn Côn t có t ể tạo ra đủ n uồn t ền để đáp ứn các n a vụ tà c ín k đến ạn.
  21. THÔNG TIN SO SÁNH
  Là số l ệu trên áo cáo tà c ín c o năm tà c ín kết t úc n à 31/12/2015 của Công ty
  TNHH MTV K a t ác Côn trìn T ủ lợ V n ảo đã được k ểm toán bở Côn t k ểm
  toán khác.
  Vũ T an Sơn
  C ủ t c iêm Giám đốc
  Vĩnh Bảo, ngày 27 tháng 02 năm 2017
  Vũ Văn Lƣợn
  Kế toán trƣởn
  Tô Thanh Tùng
  N ƣời lập biểu