Bao cao tai chinh

  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho năm tài chính 2013, 2014, 2015

   

  CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VĨNH BẢO

  Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Thành phố Hải Phòng

   

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Cho năm tài chính 2015

       Mẫu số B02 - DN

  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  Cho năm tài chính 2013,2014, 2015

  Đơn vị tính:Đồng

  CHỈ TIÊU

  Mã số

  Thuyết minh

  Năm

  2015

  Năm

  2014

  Năm

  2013

  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

  01

  VI.1

  35.740.378.900

  27.854.289.400

  23.610.853.886

  Các khoản giảm trừ doanh thu

  03

   

   

   

   

  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

   

  10

   

  35.740.378.900

  27.854.289.400

   23.610.853.886

  Giá vốn hàng bán

  11

  VI.2

  32.948.298.106

  24.743.698.599

  21.080.168.341

  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

   

  20

   

   

  2.792.080.794

   

  3.110.590.801

   

  2.530.685.545

  Doanh thu hoạt động tài chính

  21

  VI.3

  95.291.049

  100.119.000

  119.630.600

  Chi phí tài chính

  22

   

   

   

  4.721.464

  Trong đó: Chi phí lãi vay

  23

   

   

   

   

  Chi phí quản lý doanh nghiệp

  25

   

  2.792.508.404

  3.129.777.823

  2.522.149.701

  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

  30

   

  94.863.439

  80.931.978

  123.444.980

  Thu nhập khác

  31

   

  24.000.000

  29.845.400

  80.045.500

  Chi phí khác

  32

   

  9.512.800

  9.323.000

  34.332.613

  Lợi nhuận khác

  40

   

  14.487.200

  20.522.400

  45.712.887

  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

  50

   

  109.350.639

  101.454.378

  169.157.867

  Chi phí thuế TNDN hiện hành

  51

  VI.4

  24.057.140

  22.319.963

  48.732.620

  Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp

  60

   

  85.293.499

  79.134.415

  120.425.247

  Vĩnh Bảo, ngày      tháng     năm 20

  CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

   

   

   

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Vũ Văn Lượng

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Tô Thanh Tùng