Báo cáo thực trạng DN 2015

  BÁO CÁO Thực trạng quản trị doanh nghiệp và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015

  I. Thựctrạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Công ty:

  Mô hình tổ chức Công ty:

  - Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty -  Kiểm soát viên.

  A. Công ty có 04 phòng chuyên mônnghiệp vụ gồm:

  - Phòng Tổ chức - Hành chính;

  - Phòng Tài chính - Kế Toán;

  - Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;

  - Phòng Quản lý nước và Công trình.

  B. Các đơn vị sản xuất: gồm 07đơn vị

  - Cụm Khai thác công trình thủy lợiHùng Tiến;

  - Cụm Khai thác công trình thủy lợiĐồng Ngừ;

  - Cụm Khai thác công trình thủy lợiThượng Đồng;

  - Cụm Khai thác công trình thủy lợiThanh Lương;

  - Cụm Khai thác công trình thủy lợiLiên Am;

  - Cụm Khai thác công trình thủy lợiTrấn Dương;

  - Đội Xây lắp cơ điện.

  - Tổng số Cán bộ CNVLĐ chính thứctại Công ty là 152 người.

  Hệ thống chínhtrị tại Công ty bao gồm:

  - Đảng bộ hoạtđộng trực thuộc Huyện ủy VĩnhBảo.

  Có tổng số đảngviên: 78 đảng viên sinhhoạt tại 09 chi bộ.

  - Công đoàn Cơ sởCông ty;

  - Đoàn Thanh niêncộng sản Hồ Chí Minh Công ty;

  - Ban Nữ công Công ty;

  - Trung đội Tự vệ Công ty.

  1. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty:

            - Vũ Thanh Sơn:                      Năm sinh: 1958

            - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công trình thủy lợi.

  2. Kiểm soát viên : 01 người

  - Nguyễn Văn Thạnh:              Năm sinh: 1967

  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Quản trị Tài chính - Kế Toán.

  3. Thù lao và lợi ích của Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, Kiểm soát viên, Phó Giám đốc,Kế toán trưởng.

  - Thu nhập bình quân: 6.497.400 đồng/người/tháng.

   

  THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ

  CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY

   

   


  TT

  Họ và tên

  Năm sinh

  Chức danh

  Phân loại

  thành viên

  Trình độ chuyên môn

  Kinh nghiệm nghề nghiệp

  Các vị trí quản lý đã nắm giữ

  Công việc quản lý được giao

  Chức danh tại doanh nghiệp

  Chức danh tại công ty khác (nếu có)

  I. Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty

  Vũ Thanh Sơn

  1958

  Chủ tich kiêm Giám đốc

  Không

   

  Đại học thủy lợi

  30 năm

  C tịch Công đoàn; Phó Giám đốc công ty

  Chủ tịch kiêm Giám đốc

  II. Phó Giám đốc

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Lê Minh Tân

  1971

  Phó Giám đốc

  Không

   

  Đại học thủy lợi

  24 năm

  Phó Giám đốc

  Phó Giám đốc

  2

  Nguyễn Đức Hiếu

  1971

  Phó Giám đốc

  Không

   

  Đại học thủy lợi

  24 năm

  Phó Giám đốc

  Phó Giám đốc

  III. Kế toán trưởng

  Vũ Văn Lượng

  1971

  Kế toán trưởng

  Không

   

  Đại học kế toán

  21 năm

  Kế toán trưởng

  Kế toán trưởng

   

  II. Các quyết định của cơquan đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty.

  CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀNƯỚC

  ĐỐI VỚI CÔNG TY

   


  TT

  Số văn bản

  Ngày

  Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)

  1

  Số: 1980/QĐ-CT

  28/8/2015

  Bổ nhiệm lại Kiểm soát viên chuyên trách

  III. Hoạt động của Chủ tịchkiêm Giám đốc Công ty

  - Là người đại diện theopháp luật của Công ty;

  - Điềuhành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúngmục tiêu, kế hoạch và các Nghị quyết, Quyết định của Thành phố phù hợp với Điềulệ Công ty;

  - Lãnhđạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ công ty;

  - Chủ trì các phiên họpthường kỳ của Công ty;

  - Chủ trì xây dựng kế hoạchsản xuất kinh doanh và đầu tư phát triểm 05 năm 2016 - 2020.

  IV. Hoạt động của kiểm soátviên.

  1. Hoạtđộng giám sát của Kiểm soát viên.

  - Kiểmtra tính hợp pháp, trung thực của Chủ tịch Kiêm giám đốc Công ty trong công tácđiều hành, quản lý, bảo toàn và phát triển nguồn vốn cũng như việc chấp hànhpháp luật, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động tại Công ty;

  - Lập báocáo hàng tháng, quý, năm để báo cáo UBND thành phố;

  - Giámsát tình hình xây dựng thang, bảng lương của Công ty theo Thông tư 17/2015 của Bộ Lao động Thươngbinh và Xã Hội;

  - Thẩmđịnh báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo giám sáttài chính và báo cáo xếp loại doanh nghiệp của Công ty trình Chủ sở hữu.

  2. Cácbáo cáo của Kiểm soát viên:

   

  THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA KIỂM SOÁT VIÊN

   


  TT

  Số văn bản

  Ngày

  Nội dung

  1

  Số: 01/BC-KSV

  02/02/2016

  Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2015. Dự kiến phương hướng, giải pháp năm 2016

  V. Thông tin về các bên cóliên quan: (Không có)

  Trên đây là báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổchức của Côngty TNHH mộtthành viên Khai thác công trình thủy lợi VĩnhBảo./.

   

  Nơi nhận:

  - UBND thành phố (để báo cáo);

  - Lưu VT.

  CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC

   

   

   

   

   

   

  Vũ Thanh Sơn