Bao cao tai chinh

  bao cao tài chính 6 thang dau nam 2016

  CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VĨNH BẢO

  Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Thành phố Hải Phòng

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Cho năm tài chính 2016

       Mẫu số B01 - DN

  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

  Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

  Đơn vị tính:Đồng

  TÀI SẢN

  Mã số

  Thuyết minh

  Tại ngày

  30/6/2016

  Tại ngày

  01/01/2016

  A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

  100

   

  10.396.406.398

  4.736.096.552

  Tiền và các khoản tương đương tiền

  110

   

  9.827.630.131

  3.971.962.000

  Tiền

  111

  4

  9.827.630.131

  3.971.962.000

  Các khoản phải thu ngắn hạn

  130

   

  396.335.472

  581.385.557

  Phải thu khách hàng

  131

  5

  127.061.917

  674.652.562

  Các khoản phải thu khác

  135

  7

  394.042.472

  31.501.912

  Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

  139

   

  (124.768.917)

  (124.768.917)

  Hàng tồn kho

  140

   

  172.440.795

  182.748.995

  Hàng tồn kho

  141

  8

  172.440.795

  182.748.995

  Tài sản ngắn hạn khác

  150

   

   

   

  B. TÀI SẢN DÀI HẠN

  200

   

  238.911.388.505

  239.794.809.799

  Tài sản cố định

  220

   

  238.886.173.505

  239.691.083.299

  Tài sản cố định hữu hình

  221

  9

  238.886.173.505

  239.691.083.299

  - Nguyên giá

  222

   

  256.571.938.230

  256.571.938.230

  - Giá trị hao mòn lũy kế

  223

   

  (17.685.764.725)

  (16.880.854.931)

  Tài sản dài hạn khác

  260

   

  25.215.000

  103.726.500

  Chi phí trả trước dài hạn

  261

  10

  25.215.000

  103.726.500

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN

  270

   

  249.307.794.903

  244.530.906.351

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VĨNH BẢO

  Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Thành phố Hải Phòng

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Cho năm tài chính 2016

       Mẫu số B01 - DN

  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

  Tại ngày 30 tháng 6 năm 2016

  Đơn vị tính:Đồng

  NGUỒN VỐN

  Mã số

  Thuyết minh

  Tại ngày

  30/6/2016

  Tại ngày

  01/01/2016

  A. NỢ PHẢI TRẢ

  300

   

  4.824.272.863

  81.575.032

  Nợ ngắn hạn

  310

   

  4.824.272.863

  81.575.032

  Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

  314

  11

  30.943.536

  46.995.445

  Chi phí phải trả

  316

   

  5.737.512.440

   

  Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác

  319

  12

   

  8.770.000

  Quỹ khen thưởng, phúc lợi

  323

   

  (944.183.113)

  25.809.587

  B. VỐN CHỦ SỞ HỮU

  400

   

  244.483.522.040

  244.449.331.319

  Vốn chủ sở hữu

  410

  13

  244.483.522.040

  244.449.331.319

  Vốn đầu tư của chủ sở hữu

  411

   

  244.364.037.820

  244.364.037.820

  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

  420

   

  119.484.220

  85.293.499

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

  440

   

  249.307.794.903

  244.530.906.351

  Vĩnh Bảo, ngày 15  tháng 7  năm 2016

  CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

   

   

   

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Vũ Văn Lượng

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Tô Thanh Tùng

   

   

   

   

   

   

   

   

  CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VĨNH BẢO

  Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Thành phố Hải Phòng

   

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Cho năm tài chính 2016

       Mẫu số B02 - DN

  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  6 tháng đầu năm 2016

  Đơn vị tính:Đồng

  CHỈ TIÊU

  Mã số

  Thuyết minh

  6 tháng

  đầu năm 2016

  Ghi

  chú

  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

  01

  14

  15.875.000.000

   

  Các khoản giảm trừ doanh thu

  03

   

   

   

  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

   

  10

   

   

  15.875.000.000

   

  Giá vốn hàng bán

  11

  15

  14.497.165.763

   

  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

   

  20

   

   

  1.377.834.237

   

  Doanh thu hoạt động tài chính

  21

  16

  19.834.257

   

  Chi phí tài chính

  22

   

   

   

  Trong đó: Chi phí lãi vay

  23

   

   

   

  Chi phí quản lý doanh nghiệp

  25

   

  1.377.834.237

   

  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

  30

   

  19.834.237

   

  Thu nhập khác

  31

   

  24.000.000

   

  Chi phí khác

  32

   

   

   

  Lợi nhuận khác

  40

   

  24.000.000

   

  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

  50

   

  43.834.257

   

  Chi phí thuế TNDN hiện hành

  51

   

  9.643.536

   

  Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp

  60

   

  34.190.721

   

  Vĩnh Bảo, ngày  15 tháng 7  năm 2016

  CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

   

   

   

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Vũ Văn Lượng

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Tô Thanh Tùng

   

   

  CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VĨNH BẢO

  Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Thành phố Hải Phòng

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Cho năm tài chính 2016

       Mẫu số 02B - DN

  BÁO CÁO

  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

  6 THÁNG ĐẦU  NĂM 2016

   

  Đơn vị tính: Đồng

  CHỈ TIÊU

  Mã số

  Số còn phải nộp năm trước chuyển qua

  Số phát

  sinh phải nộp

  Số đã

  nộp

   

  Số còn phải nộp chuyển qua quý sau

  I. Thuế

  10

   

   

   

   

  1. Thuế GTGT hàng bán nội địa

  11

  35.404.745

  18.150.000

  35.404.745

  18.150.000

  2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp

  15

  6.375.551

  9.643.536

  6.375.551

  9.643.536

  3. Thuế Tài nguyên

  16

  5.215.149

  3.150.000

  5.215.149

  3.150.000

  4. Tiền thuê đất

  18

   

  82.425.000

  82.425.000

   

  5. Các khoản thuế khác

  19

   

  5.473.000

  5.473.000

   

   - Thuế Môn bài

   

   

  3.000.000

  3.000.000

   

   - Thuế đất phi nông nghiệp

   

   

  2.473.000

  2.473.000

   

  Tổng cộng

   

  46.995.445

  118.841.536

  134.893.445

  30.943.536

  Vĩnh Bảo, ngày 15  tháng 7 năm 2016

  CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

   

   

   

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Vũ Văn Lượng

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Tô Thanh Tùng

   

   

   

   

   

  CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VĨNH BẢO

  Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Thành phố Hải Phòng

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Cho năm tài chính 2016

       Mẫu số B09 - DN

  THUYẾT MINH

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

  1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

  1.1. Hình thức sở hữu vốn

              Công ty TNHH MTV Khai thác côngtrình thủy lợi Vĩnh Bảo (gọi tắt là: "Công ty"), tên giao dịch làCông ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo do Ủy ban nhân dânthành phố Hải Phòng làm chủ sở hữu, được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từCông ty Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo theo Quyết định số 1271/QĐ-UBNDngày 06/7/2009 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. Hiện nay Công ty đang hoạtđộng theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0204002766 ngày 09/7/2009 do SởKế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký thay đổi lần 1 ngày30/11/2010. Vốn điều lệ của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhngày 09/7/2009 là: 74.000.000.000 đồng.

               Cơ cấu tổ chức của Công ty

               Cơ cấu tổ chức quản lý của Công tytheo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100%vốn điều lệ, gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên trong đó Chủ tịchcông ty kiêm Giám đốc.

               Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc làngười đại diện theo pháp luật.

  1.2. Ngành nghề kinh doanh và hoạtđộng chính

               Hoạt động sản xuất kinh doanh củaCông ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm:

               Xây dựng công trình thủy lợi, giaothông, dân dụng và công nghiệp;

               Sửa chữa, tu bổ công trình thủylợi, giao thông, dân dụng và công nghiệp;

               Vận hành hệ thống công trình thủylợi, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, các thành phần kinh tế khác và đờisống dân sinh;

               Bán buôn máy móc, nông cụ, thiết bịvà phụ tùng máy nông nghiệp;

               Bán buôn máy móc, thiết bị và phụtùng máy thủy lợi;

               Bán lẻ máy móc, nông cụ, thiết bịvà phụ tùng máy nông nghiệp, thủy lợi trong các cửa hàng chuyên doanh;

               Sản xuất, dịch vụ nước sạch phục vụsinh hoạt và các nhu cầu sản xuất trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo;

               Tư vấn lập thiết kế kết cấu cáccông trình thủy lợi, giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi.

               Trong năm, hoạt độngchính của Công ty là vận hành hệ thống công trình thủy lợi tưới tiêu nước phụcvụ sản xuất nông nghiệp, cung cấp nước cho dân sinh và các ngành kinh tế khác,xây dựng các công trình trong hệ thống, quản lý vốn và thủy lợi phí.

               Trụ sở chính của Công ty

               Địachỉ: Khu phố 1/5 thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

               Tel:                0313 884257             Fax: 0313 884783

  2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NĂM TÀI CHÍNH

  2.1. Cơ sở lập Báo cáo tài chính

              Báocáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắcgiá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanhnghiệp Việt Nam và các Quy định pháp lý có liên quan tới việc lập và trình bàyBáo cáo tài chính.

              Báocáo tài chính của Công ty được lập theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hànhkèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫnChế độ kế toán doanh nghiệp.

  2.2. Năm Tài chính

              Nămtài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng12 năm dương lịch.

  3. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

              Sau đây là những chính sách kế toánquan trọng được Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tài chính này:

  3.1. Các thay đổi trong chính sách kế toán và thuyết minh

              Từ ngày 01/01/2015, Công ty áp dụngChế độ kế toán doanh nghiệp được hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC do BộTài chính ban hành ngày 22/12/2014 thay thế cho Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC vàThông tư số 244/2009/TT-BTC. Theo hướng dẫn tại Thông tư 200/2014/TT-BTC, Côngty không thực hiện điều chỉnh hồi tố các ảnh hưởng của việc thay đổi chính sáchkế toán.

  3.2. Ước tính kế toán

              Việclập Báo cáo tài chính tuân thủ theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam yêu cầu BanGiám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo vềcông nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tạingày lập Báo cáo tài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phítrong suốt năm tài chính. Kết quả hoạt động kinh doanh thực tế có thể khác vớicác ước tính, giả định đặt ra.

  3.3. Tiền và các khoản tương đương tiền

              Tiền và các khoản tương đương tiềnbao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, các khoản kýcược, ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn có kỳ hạn gốc không quá 3 tháng, có khảnăng thanh toán cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các khoản tiền xácđịnh và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoảnnày.

  3.4. Hàng tồn kho

              Hàngtồn kho được trình bày theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thểthực hiện được. Giá gốc của hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biếnvà các chi phí liên quan trực tiếp khác để có được hàng tồn kho ở địa điểm vàtrạng thái hiện tại. Giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bánước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phânphối phát sinh. Giá xuất của hàng tồn kho được tính theo phương pháp thực tếđích danh.

  3.5. Tài sản cố định hữu hình và hao mòn

              Tài sản cố định hữu hình được trìnhbày theo nguyên giá và giá trị hao mòn lũy kế.

              Nguyêngiá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quankhác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

              Nguyêngiá tài sản cố định hữu hình do các nhà thầu xây dựng bao gồm giá trị côngtrình hoàn thành bàn giao, các chi phí liên quan trực tiếp khác và lệ phí trướcbạ, nếu có.

              Tàisản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữudụng ước tính và phù hợp với tỷ lệ khấu hao đã được quy định tại Thông tư số45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng vàtrích khấu hao tài sản cố định. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

  Loại tài sản

  Nhà cửa, vật kiến trúc

  Máy móc, thiết bị

  Phương tiện vận tải

  Thiết bị, dụng cụ quản lý

  Thời gian khấu hao (năm)

  10 - 40

  05-12

  10

  06 - 08

              Côngty đang thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009của Bộ Tài chính. Theo đó, một số tài sản thuộc các loại sau không phải tríchkhấu hao:

              -Tài sản được xây đúc bằng bê tông và bằng đất của các công trình trực tiếp phụcvụ tưới nước, tiêu nước;

              -Máy bơm nước từ 8.000 m3/giờ trở lên cùng với vật kiến trúc để sử dụng vận hànhcông trình.

  3.6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

              Cáctài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quảntrị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo số tiền thanh toánthực tế cho bên nhà thầu. Chi phí này bao gồm giá mua, chi phí mua đang tậphợp, chi phí lắp đặt chạy thử, chi phí phát sinh trực tiếp trong quá trình thicông xây dựng, chi phí chung của ban quản lý và chi phí đi vay có liên quan.Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sảnkhác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

  3.7. Chi phí trả trước

              Cáckhoản chi phí trả trước dài hạn bao gồm chủ yếu là giá trị còn lại của nhữngcông cụ, dụng cụ không đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định, được đánh giá là cókhả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai với thời hạn sử dụng trên mộtnăm. Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước dài hạn vàđược phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong 02 năm.

  3.8. Ghi nhận doanh thu

              Doanhthu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi các rủi ro, lợi ích và quyềnsở hữu hàng hóa được chuyển sang người mua; đồng thời đơn vị có thể xác địnhđược các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Thời điểm ghi nhận doanh thuthông thường trùng với thời điểm chuyển giao hàng hóa, dịch vụ, phát hành hóađơn cho người mua và người mua chấp nhận thanh toán. Đối với những trường hợpviệc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều năm tài chính, doanh thu được xácđịnh trên kết quả phần công việc đã thực sự hoàn thành trong năm.

              Doanhthu bán hàng và cung cấp dịch vụ gồm: doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ tướitiêu do ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động khai thác và bảo vệ công trìnhthủy lợi, thu tiền nước thô cung cấp cho nhà máy nước.

              Doanhthu hoạt động xây dựng công trình được xác định khi công trình đã hoàn thành,đã nghiệm thu thanh lý, đã phát hành hóa đơn và được khách hàng chấp thuậnthanh toán.

              Doanhthu hoạt động tài chính là lãi tiền gửi ngân hàng được ghi nhận trên cơ sở dồntích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi ngân hàng và lãi suất ápdụng cho từng thời kỳ.

  3.9. Ghi nhận giá vốn

              Chiphí sản xuất kinh doanh phát sinh, có liên quan đến việc hình thành doanh thutrong năm được tập hợp theo thực tế và ước tính đúng năm tài chính.

              Các khoản tổn thất hoặc chi phí sảnxuất kinh doanh dở dang không có khả năng thu hồi trong tương lai được xem xétghi nhận giá vốn hàng bán của kỳ phát sinh nghiệp vụ.

              Giávốn hàng hóa và dịch vụ khác được xác định trên cơ sở nguyên tắc phù hợp vớidoanh thu thực hiện trong năm tài chính.

  3.10. Thuế

  Thuế Giá trị gia tăng

              Đốivới hoạt động thủy nông Công ty được miễn thuế giá trị gia tăng. Phần còn lạiCông ty áp dụng việc kê khai, tính thuế Giá trị gia tăng theo hướng dẫn củaLuật thuế hiện hành tại Việt Nam.

  Thuế Thu nhập doanh nghiệp

              Thuếsuất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được áp dụng cho các hoạt động sảnxuất kinh doanh chịu thuế là 22%. Các khoản thu nhập phát sinh từ dịch vụ tướinước, tiêu nước không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

  Thuế khác

              Cácloại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

  3.11. Công cụ tài chính

              Ghinhận ban đầu

              Tài sản tài chính

              Tạingày ghi nhận ban đầu, tài sản tài chính được ghi nhận theo giá gốc cộng cácchi phí giao dịch có liên quan trực tiếp đến việc mua sắm tài sản tài chính đó.

              Tàisản tài chính của Công ty bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngắn hạn, các khoản phảithu khách hàng và các khoản thu khác, công cụ tài chính đã được niêm yết vàchưa niêm yết.

              Công nợ tài chính

              Tại ngày ghi nhận ban đầu, công nợtài chính được ghi nhận theo giá gốc trừ đi các chi phí giao dịch có liên quantrực tiếp đến việc phát hành công nợ tài chính đó.

              Côngnợ tài chính của Công ty bao gồm các khoản phải trả người bán và phải trả khác,các khoản nợ và các khoản vay.

              Đánhgiá lại sau lần ghi nhận ban đầu

              Hiệntại, chưa có quy định về đánh giá lại công cụ tài chính sau ghi nhận ban đầu

  4. Tiền và các khoản tương đương tiền

  Tại 30/6/2016

  Tại 01/01/2016

   - Tiền mặt tại quỹ

  122.109.443

  180.415.443

   - Tiền gửi ngân hàng

  9.705.520.688

  3.791.546.557

   Cộng

  9.827.630.131

  3.971.962.000

  5. Các khoản phải thu khách hàng

   

   

  Phải thu của khách hàng ngắn hạn

  Tại 30/6/2016

  Tại 01/01/2016

  - Công ty Cấp nước Hải Phòng

   

  547.590.645

  - Xã Trấn Dương - Thủy lợi phí

  89.797.917

  89.797.917

  - Các đối tượng khác

  37.264.000

  37.264.000

   Cộng

  127.061.917

  674.652.562

  6. Nợ xấu

  Tại 30/6/2016

  Tại 01/01/2016

  Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn khó có khả năng thu hồi

   

   

  - Hợp tác xã Nông nghiệp xã Trấn dương

  89.797.917

  89.797.917

  - Đắp đê, rải cấp phối mặt đê hữu sông Thái Bình

  25.571.000

  25.571.000

  - Đắp đê tả sông Hóa đoạn K35,8

  7.000.000

  7.000.000

  - Xây cống thông nước xã Cộng Hiền

  2.400.000

  2.400.000

  Cộng

  124.768.917

  124.768.917

  7. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

   

   

  - Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

  220.642.472

  31.501.912

  - Ứng trước cho khách hàng

  150.000.000

   

  - Tạm ứng và phải thu khác

  23.400.000

   

  Cộng

  394.042.472

  31.501.912

  8. Hàng tồn kho

  Tại 30/6/2016

  Tại 01/01/2016

   - Nguyên liệu, vật liệu

  172.440.795

  182.748.995

   Cộng

  172.440.795

  182.748.995

  9. Tài sản cố định hữu hình                                                                           Đơn vị tính: Đồng

  Khoản mục

  Nhà cửa,

  vật kiến trúc

  Máy móc,

  thiết bị

  Phương tiện

  vận tải

  Dụng cụ

  quản lý

  Tổng

  cộng

  Nguyên giá TSCĐ

   

   

   

   

   

  Tại 01/01/2016

  225.686.235.234

  30.379.390.696

  426.944.000

  79.368.300

  256.571.938.230

  - Mua trong năm

   

   

   

   

   

  - Đầu tư XDCB

   

   

   

   

   

  Tại 30/6/2016

  225.686.235.234

  30.379.390.696

  426.944.000

  79.368.300

  256.571.938.230

  Giá trị hao mòn lũy kế

   

   

   

   

   

  Tại 01/01/2016

  12.689.655.184

  3.731.030.685

  383.606.800

  76.562.262

  16.880.854.931

  - Khấu hao

  574.613.222

  206.546.354

  21.347.200

  2.403.018

  804.909.794

  Tại 30/6/2016

  13.264.268.406

  3.937.577.039

  404.954.000

  78.965.280

  17.685.764.725

  Giá trị còn lại

   

   

   

   

   

  Tại 01/01/2016

  212.996.580.050

  26.648.360.011

  43.337.200

  2.806.038

  239.691.083.299

  Tại 30/6/2016

  213.421.966.828

  26.441.813.657

  21.990.000

  403.020

  238.886.173.505

  10. Chi phí trả trước dài hạn

  Tại 30/6/2016

  Tại 01/01/2016

   

  - Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ

  25.215.000

  103.726.500

   

   Cộng

  25.215.000

  103.726.500

   

  11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

  Tại 30/6/2016

  Tại 01/01/2016

   

  - Thuế GTGT

  18.150.000

  35.404.745

   

  - Thuế Thu nhập doanh nghiệp

  9.643.536

  6.375.551

   

  - Thuế Tài nguyên

  3.150.000

  5.215.149

   

   Cộng

  30.943.536

  46.995.445

   

  12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

  Tại 30/6/2016

  Tại 01/01/2016

   

  - Phải trả khác

   

  8.770.000

   

   Cộng

   

  8.770.000

   

  13. Vốn chủ sở hữu

  Đơn vị tính: Đồng

  Khoản mục

  Vốn đầu tư

  của chủ sở hữu

  Lợi nhuận

  sau thuế chưa phân phối

  Nguồn vốn

  đầu tư

  XDCB

  Cộng

  Tại 01/01/2015

  222.851.501.820

  196.162.891

   

  223.047.664.711

  - Lợi nhuận tăng trong năm

   

  85.293.499

   

  85.293.499

  - Tăng khác

  21.512.536.000

  13.396.771

   

  21.525.932.771

  - Giảm khác

   

  209.559.662

   

  209.559.662

  Tại 31/12/2015

  244.364.037.820

  85.293.499

   

  244.449.331.319

  Tại ngày 01/01/2016

  244.364.037.820

  85.293.499

   

  244.449.331.319

  - Lãi

   

  34.190.721

   

  34.190.721

  Tại ngày 30/6/2016

  244.364.037.820

  119.484.220

   

  244.483.522.040

  14. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

   

  6 tháng năm 2016

  - Ngân sách cấp miễn thu thủy lợi phí

   

  15.560.000.000

  - Nước thô

   

  315.000.000

   Cộng

   

  15.875.000.000

  15. Giá vốn hàng bán

   

  6 tháng năm 2016

  - Thủy lợi phí

   

  14.497.165.763

   Cộng

   

  14.497.165.763

  16. Doanh thu hoạt động tài chính

   

  6 tháng năm 2016

  - Lãi tiền gửi ngân hàng

   

  19.834.257

   Cộng

   

  19.834.257

  17. Thu nhập khác

   

  6 tháng năm 2016

  - Thu tiền cho thuê trạm thu phát sóng

   

  24.000.000

   Cộng

   

  24.000.000

  18. Chi phí khác

   

  6 tháng năm 2016

   

   

   

   Cộng

   

   

  19. Công cụ tài chính

  Các chính sách kế toán chủ yếu

              Chitiết các chính sách kế toán chủ yếu và các phương pháp mà Công ty áp dụng (baogồm các tiêu chí để ghi nhận, cơ sở xác định giá trị và cơ sở ghi nhận cáckhoản thu nhập và chi phí) đối với từng loại tài sản chính, công nợ tài chínhvà công cụ vốn được trình bày tại thuyết minh số 3.11.

   

  Tại 30/3/2016

  Tại 01/01/2016

  Tài sản tài chính

   

   

  Tiền và các khoản tương đương tiền

  9.827.630.131

  3.971.962.000

  Phải thu khách hàng và phải thu khác

  396.335.472

  581.385.557

   Cộng

  10.223.965.603

  4.553.347.557

  Nợ phải trả tài chính

   

   

  Phải trả người bán và phải trả khác

   

  8.770.000

  Cộng

   

  8.770.000

  Trạng thái ròng

  10.223.965.603

  4.544.577.557

  Các loại công cụ tài chính

              Côngty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tạingày kết thúc kỳ kế toán do Thông tư 210/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tàichính cũng như các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác địnhgiá trị hợp lý của các tài sản tài chính và công nợ tài chính. Thông tư210/2009/TT-BTC yêu cầu áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế về việctrình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chínhnhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận công cụtài chính bao gồm cả áp dụng giá trị hợp lý, nhằm phù hợp với Chuẩn mực báo cáotài chính Quốc tế.

  Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính

              Rủiro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suấtvà rủi ro về giá), rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất củadòng tiền. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa các rủi ro này dothiếu thị trường mua các công cụ tài chính này.

              Hoạtđộng kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giáhối đoái và lãi suất. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ronày do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính.

  Rủi ro tỷ giá

              Công ty không có các giao dịch ngoạitệ, theo đó Công ty sẽ không chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá.

  Rủi ro lãi suất

              Côngty chịu rủi ro lãi suất trọng yếu phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đãđược ký kết. Công ty chịu rủi ro lãi suất khi Công ty vay vốn theo lãi suất thảnổi và lãi suất cố định. Rủi ro này sẽ do Công ty quản trị băng cách duy trì ởmức độ hợp lý các khoản vay lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

  Rủi ro về giá

              Côngty không chịu rủi ro về giá của công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư vàocông cụ vốn do Công ty không có các khoản  đầu tư vào công cụ vốn.

  Rủi ro tín dụng

              Rủiro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩavụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chínhsách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Côngty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Công ty không có bất kỳ rủi ro tín dụngtrọng yếu nào với các khách hàng hoặc đối tác.

  Quản lý rủi ro thanh khoản

              Mụcđích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩavụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công tyquản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trongkỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Công ty tin rằng có thể tạo ratrong kỳ đó. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu vềthanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủmức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà các chủ sở hữu cam kết gópnhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn.

              Bảngdưới đây trình bày chi tiết các khoản nợ phải trả tài chính theo thời hạn thanhtoán. Số liệu trình bày trên cơ sở dòng tiền chưa chiết khấu của công nợ tàichính theo ngày sớm nhất mà Công ty phải trả, bao gồm các khoản gốc và tiền lãi.

   

  Từ 1 năm

   trở xuống

  Trên 1 năm đến 5 năm

  Tổng

  Tại 30/6/2016

   

   

   

  Phải trả người bán và phải trả khác

   

   

   

  Cộng

   

   

   

  Tại ngày 01/01/2016

   

   

   

  Phải trả người bán và phải trả khác

  8.770.000

   

  8.770.000

  Cộng

  8.770.000

   

  8.770.000

              Bảngsau đây trình bày chi tiết tài sản tài chính theo mức đáo hạn. Số liệu đượctrình bày dựa trên dòng tiền chưa chiết khấu, bao gồm các khoản gốc và tiềnlãi.

   

  Từ 1 năm

   trở xuống

  Trên 1 năm đến 5 năm

  Tổng

  Tại 30/6/2016

   

   

   

  Tiền và các khoản tương đương tiền

  9.827.630.131

   

  9.827.630.131

  Phải thu khách hàng và phải thu khác

  396.335.472

   

  396.335.472

  Cộng

  10.223.965.603

   

  10.223.965.603

  Tại ngày 01/01/2016

   

   

   

  Tiền và các khoản tương đương tiền

  3.971.962.000

   

  3.971.962.000

  Phải thu khách hàng và phải thu khác

  581.385.557

   

  581.385.557

  Cộng

  4.553.347.557

   

  4.553.347.557

              BanGiám đốc đánh giá mức độ tập trung rủi ro thanh khoản thấp. Ban Giám đốc tintưởng rằng Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tàichính khi đến hạn.

  Vĩnh Bảo, ngày 15  tháng 7 năm 2016

  CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

   

   

   

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Vũ Văn Lượng

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Tô Thanh Tùng