Bao cao quan ly cong no

  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ
  UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI VĨNH BẢO
  BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN LÝ NỢ CỦA DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ
  (Theo quy định tại Nghị định 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ)
  Đơn vị tính: Triệu đồng
  Số Nợ phải thu Nợ phải trả Đã xây
  TT Tổng nợ phải thu Trong đó: Tổng nợ phải trả Phân theo đối tượng Phân theo thời hạn Phân theo tính chất Hệ số nợ phải trả dựng
    (MS 130+MS 210 Nợ khó đòi Số đã trích lập (MS300) Nợ thuế và các Nợ các tổ chức Nợ Bảo hiểm Nợ đến hạn Nợ quá hạn Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn trên vốn chủ sở hữu  quy chế
            dự phòng     khoản phải nộp tín dụng                     (Lần) quản 
                                                   
    2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 nợ
    398,5 581 124,7 124,7 124,7 124,7 185 81,5 19,5 46,9         185 81,5     185 81,5     0,00082 0,00033 *
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
  Vĩnh Bảo, ngày 02 tháng 02 năm 2016
  NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC
  Tô Thanh Tùng Vũ Văn Lượng