Bao cao giam sat

  TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2015
  UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  KTCT THUỶ LỢI VĨNH BẢO
  Biểu 07 - Mẫu số 01
  TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2015
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)
  STT Chỉ tiêu Dư đầu năm
  (Tr.đ)
  Tăng trong năm
  (Tr.đ)
  Giảm trong năm
  (Tr.đ)
  Dư cuối năm
  (Tr.đ)
  1 Quỹ Đầu tư phát triển        
  2 Quỹ Khen thưởng phúc lợi 80,815 1350,195 1405,201 25,809
  3 Quỹ thưởng VCQLDN        
  4 Quỹ Hỗ trợ sắp xếp DN        
  5 Quỹ đặc thù khác (nếu có)        
                CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC                             NGƯỜI LẬP BIỂU
                         (Ký, đóng dấu)                                      (Ký)
  Vũ Văn Lượng