Bao cao giam sat

  TÌNH HÌNH BẢO TOÀN VỐN VÀ PHÁT TRIỂN VỐN NĂM 2015
  UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  KTCT THUỶ LỢI VĨNH BẢO
  Biểu 06 - Mẫu số 01
  TÌNH HÌNH BẢO TOÀN VỐN VÀ PHÁT TRIỂN VỐN NĂM 2015
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)
  STT Chỉ tiêu Đầu kỳ Cuối kỳ Hệ số bảo toàn vốn
  A Vốn chủ sở hữu, trong đó ( tr.đ )              223.048              244.449 1,1
  1 Vốn của chủ sở hữu              223.048              244.449 1,1
  2 Quỹ đầu tư phát triển      
  3 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản      
  B Tổng tài sản ( tr.đ )              223.233              244.530  
  C Lợi nhuận sau thuế x 85  
  D Hiệu quả sử dụng vốn      
  1 Tỷ suất LN sau thuế/Vốn CSH (ROA) x 0,04% x
  2 Tỷ suất LN sau thuế/Tổng tài sản (ROE) x 0,04% x
                CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC               NGƯỜI LẬP BIỂU
                         (Ký, đóng dấu)                        (Ký)
  Vũ Văn Lượng
  Vũ Văn Lượng