Bao cao giam sat

  TÌNH HÌNH CHÂP HÀNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT NĂM 2015
  UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  KTCT THUỶ LỢI VĨNH BẢO
  Biểu 05 - Mẫu số 01
  TÌNH HÌNH CHÂP HÀNH CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT NĂM 2015
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)
  Không
  1. Trong năm vừa qua, doanh nghiệp có tuân thủ (không bị xử phạt hành chính) và thực hiện đẩy đủ nghĩa vụ thuế và các khoản thu x  
  nộp ngân sách hay không?
  2. Doanh nghiệp có tuân thủ đầy đủ (có quy trình, nhân viên được đào tạo và phổ biến về quy trình, không bị xử phạt hành chính x  
  và/hoặc trên hành chính,…) các quy định về an toàn vệ sinh môi trường và xử lý chất thải không?
  3. Doanh nghiệp có thực hiện đầy đủ chế độ chính sách (chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, v.v…) cho người lao động hay không? x  
  4. Doanh nghiệp có bị lập biên bản vi phạm hành chính nào khác liên quan đến việc chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật không?   x
                                 CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP BIỂU
                                          (Ký, đóng dấu) (Ký)
  Vũ Văn Lượng