Bao cao giam sat

  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
                           UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                       CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                              KTCT THUỶ LỢI VĨNH BẢO
  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)
  STT Chỉ tiêu Kế hoạch   (tr.đ) Thực hiện (tr.đ) Tỷ lệ so với   kế hoạch Tỷ lệ so với cùng kỳ năm trước
  1 Khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm ( Ha )            26.367            26.367 100% 98%
  2 Khối lượng sản phẩm, dịch vụ công ích bị lỗi, không đạt yêu cầu ( Ha )        
  3 Số lượng ý kiến phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp không đạt yêu cầu        
  4 Chi phí phát sinh liên quan đến các sản phẩm, dịch vụ công ích thực hiện trong năm            31.684            35.740 113% 168%
  5 Doanh thu thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích trong năm            31.684            35.740 113% 168%
                                 CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP BIỂU
                                          (Ký, đóng dấu) (Ký)