Bao cao giam sat

  TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB
  TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ ĐẦU TƯ VÀO CÁC DỰ ÁN HÌNH THÀNH TSCĐ VÀ XDCB
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)
  TT Tên dự án Quyết định phê duyệt Tổng giá trị vốn đầu tư Thời gian đầu tư theo kế hoạch Nguồn vốn huy động Thực hiện đến ngày  31/12/2015 (Triệu đồng) Giải ngân đến ngày  31/12/2015 (Triệu đồng) Giá trị tài sản đã hình thành và đưa vào sử dụng (Tr đồng)
  Tổng Vốn tự có % Vốn huy động % Bên cho vay Thời hạn vay Lãi suất (%) Kỳ trước chuyển sang Thực hiện trong kỳ Thực hiện đến hết ngày .. Kỳ trước chuyển sang Thực hiện trong kỳ Thực hiện đến hết ngày ..
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  C Các dự án khác       11.320                        10.445          10.445        10.429
  1 NC TB Kim Bích Số 403/QĐ-SNN 512                   469     469   469
  2 NC TB Tứ Duy Số 407/QĐ-SNN 632                   579     579   560
  3 NC TB Cổng Tiền Số 401/QĐ-SNN 478                   437     437   438
  4 NC TB Thủy Tinh Số 405/QĐ-SNN 452                   413     413   413
  5 NC TB Trấn Hải Số 406/QĐ-SNN 535                   490     490   491
  6 NC TB Thượng Điện Số 404/QĐ-SNN 575                   527     527   527
  7 NC TB Đồng Bàn Số 402/QĐ-SNN 529                   485     485   489
  8 NC TB Con Tôm Số 400/QĐ-SNN 542                   497     497   497
  9 NC TB Cái Cò Số 353/QĐ-SNN 727                   670     670   670
  10 NC TB Địch Lương Số 354/QĐ-SNN 656                   605     605   605
  11 NC TB Đông Quất Số 355/QĐ-SNN 793                   739     739   738
  12 NC TB Đồng Rọ Số 356/QĐ-SNN 828                   763     763   762
  13 NC TB Dương Tiền Số 357/QĐ-SNN 666                   614     614   614
  14 NC TB Xóm 1 Số 352/QĐ-SNN 826                   763     763   763
  15 NC TB An Ngoại Số 351/QĐ-SNN 702                   647     647   647
  16 Cứng hóa kênh sau  Số 210/QĐ-SNN 933                   898     898   898
    TB Thôn Râu                                  
  17 Xây mương tưới sau  Số 1890/QĐ-UBND   934                   849     849   848
    TB Cầu Lồ                                  
  CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, đóng dấu) (Ký)
  Vũ Văn Lượng