Bao cao giam sat

  TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2015
  UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  KTCT THUỶ LỢI VĨNH BẢO
  Biểu 03 - Mẫu số 01
  TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2015
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 158/2013/TT-BTC ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính)
  STT Nội dung Cùng kỳ
  năm 2013
  Cùng kỳ
  năm 2014
  Thực hiện năm 2015 Biến động so với (tỷ lệ %)
  Kế hoạch năm Thực hiện kỳ Cùng kỳ
  năm 2013
  Cùng kỳ
  năm 2014
  Kế hoạch năm
  1 2 3 4 5=4/1 6=4/2 7=4/3
  A Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh              
  1 Sản lượng sản xuất sản phẩm chủ yếu ( ha )            26.830            26.722            26.367            26.367                  98 99 100
  2 Sản lượng tiêu thụ sản phẩm chủ yếu ( ha )            26.830            26.722            26.367            26.367                  98 99 100
  3 Tồn kho cuối kỳ              
  B Chỉ tiêu tài chính ( triệu đồng )              
  1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ       23.611,00       27.854,00       31.684,00       35.740,00                151 128 113
  2 Các khoản giảm trừ doanh thu              
  3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ       23.611,00       27.854,00       31.684,00       35.740,00                151 128 113
  4 Giá vốn hàng bán       21.080,00       24.795,00       29.214,00       32.948,00                156 133 113
  5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ         2.531,00         3.059,00         2.470,00         2.792,00                110 91 113
  6 Doanh thu hoạt động tài chính            120,00            100,00              90,00              95,00                  79 95 106
  7 Chi phí tài chính               5,00            
  8 Chi phí bán hàng              
  9 Chi phí quản lý doanh nghiệp         2.522,00         3.079,00         2.470,00         2.792,00                111 91 113
  10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh            123,00              80,00              90,00              95,00                  77 119 106
  11 Thu nhập khác              80,00              30,00              24,00              24,00                  30 80  
  12 Chi phí khác              34,00               9,00              10,00              10,00                  29 111  
  13 Lợi nhuận khác              46,00              21,00              14,00              14,00                  30 67  
  14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế            169,00            101,00            104,00            109,00                  64 108 105
  15 Chi phí thuế TNDN hiện hành              49,00              22,00              22,90              24,00                  49 109 105
  16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại              
  17 Lợi nhuận sau thuế TNDN            120,00              79,00              81,10              85,00                  71 108 105
  CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP BIỂU
  (Ký, đóng dấu) (Ký)
  Vũ Văn Lượng