Bao cao tai chinh

  THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015

  CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VĨNH BẢO

  Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Thành phố Hải Phòng

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Cho năm tài chính 2015

       Mẫu số B01 - DN

  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

  Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

  Đơn vị tính:Đồng

  TÀI SẢN

  Mã số

  Thuyết minh

  Tại ngày

  31/12/2015

  Tại ngày

  01/01/2015

  A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

  100

   

  4.736.096.552

  4.474.636.387

  Tiền và các khoản tương đương tiền

  110

   

  3.971.962.000

  3.914.816.430

  Tiền

  111

  V.01

  3.971.962.000

  3.914.816.430

  Các khoản phải thu ngắn hạn

  130

   

  581.385.557

  398.575.651

  Phải thu khách hàng

  131

  VIII.1.1

  674.652.562

  517.332.427

  Các khoản phải thu khác

  135

  V.02

  31.501.912

  6.012.141

  Dự phòng các khoản phải thu khó đòi

  139

   

  (124.768.917)

  (124.768.917)

  Hàng tồn kho

  140

   

  182.748.995

  155.562.717

  Hàng tồn kho

  141

  V.03

  182.748.995

  155.562.717

  Tài sản ngắn hạn khác

  150

   

   

  5.681.589

  Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

  154

   

   

  5.681.589

  B. TÀI SẢN DÀI HẠN

  200

   

  239.794.809.799

  218.757.990.792

  Tài sản cố định

  220

   

  239.691.083.299

  218.585.603.492

  Tài sản cố định hữu hình

  221

  V.04

  239.691.083.299

  218.585.603.492

  - Nguyên giá

  222

   

  256.571.938.230

  234.190.789.230

  - Giá trị hao mòn lũy kế

  223

   

  (16.880.854.931)

  (15.605.185.738)

  Tài sản dài hạn khác

  260

   

  103.726.500

  172.387.300

  Chi phí trả trước dài hạn

  261

  V.05

  103.726.500

  172.387.300

  TỔNG CỘNG TÀI SẢN

  270

   

  244.530.906.351

  223.232.627.179

   

   

   

   

   

   

   

   

  CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VĨNH BẢO

  Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Thành phố Hải Phòng

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Cho năm tài chính 2015

       Mẫu số B01 - DN

  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP)

  Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

  Đơn vị tính:Đồng

  NGUỒN VỐN

  Mã số

  Thuyết minh

  Tại ngày

  31/12/2015

  Tại ngày

  01/01/2015

  A. NỢ PHẢI TRẢ

  300

   

  81.575.032

  184.962.468

  Nợ ngắn hạn

  310

   

  81.575.032

  184.962.468

  Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

  314

  V.06

  46.995.445

  19.547.172

  Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác

  319

  V.07

  8.770.000

  84.600.000

  Quỹ khen thưởng, phúc lợi

  323

  V.9.3

  25.809.587

  80.815.296

  B. VỐN CHỦ SỞ HỮU

  400

   

  244.449.331.319

  223.047.664.711

  Vốn chủ sở hữu

  410

  V.09

  244.449.331.319

  223.047.664.711

  Vốn đầu tư của chủ sở hữu

  411

   

  244.364.037.820

  222.851.501.820

  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

  420

   

  85.293.499

  196.162.891

  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

  440

   

  244.530.906.351

  223.232.627.179

  Vĩnh Bảo, ngày 02 tháng 02 năm 2016

  CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

   

   

   

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Vũ Văn Lượng

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Tô Thanh Tùng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VĨNH BẢO

  Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Thành phố Hải Phòng

   

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Cho năm tài chính 2015

       Mẫu số B02 - DN

  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

  Đơn vị tính:Đồng

  CHỈ TIÊU

  Mã số

  Thuyết minh

  Năm

  2015

  Năm

  2014

  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

  01

  VI.1

  35.740.378.900

  27.854.289.400

  Các khoản giảm trừ doanh thu

  03

   

   

   

  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

   

  10

   

   

  35.740.378.900

   

  27.854.289.400

  Giá vốn hàng bán

  11

  VI.2

  32.948.298.106

  24.743.698.599

  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

   

  20

   

   

  2.792.080.794

   

  3.110.590.801

  Doanh thu hoạt động tài chính

  21

  VI.3

  95.291.049

  100.119.000

  Chi phí tài chính

  22

   

   

   

  Trong đó: Chi phí lãi vay

  23

   

   

   

  Chi phí quản lý doanh nghiệp

  25

   

  2.792.508.404

  3.129.777.823

  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

  30

   

  94.863.439

  80.931.978

  Thu nhập khác

  31

   

  24.000.000

  29.845.400

  Chi phí khác

  32

   

  9.512.800

  9.323.000

  Lợi nhuận khác

  40

   

  14.487.200

  20.522.400

  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

  50

   

  109.350.639

  101.454.378

  Chi phí thuế TNDN hiện hành

  51

  VI.4

  24.057.140

  22.319.963

  Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp

  60

   

  85.293.499

  79.134.415

  Vĩnh Bảo, ngày 02 tháng 02 năm 2016

  CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

   

   

   

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Vũ Văn Lượng

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Tô Thanh Tùng

   

   

  CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VĨNH BẢO

  Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Thành phố Hải Phòng

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Cho năm tài chính 2015

       Mẫu số B03 - DN

  BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

  (Theo phương pháp trực tiếp)

  Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

  Đơn vị tính:Đồng

  CHỈ TIÊU

  Mã số

  Năm

  2015

  Năm

  2014

  I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

   

   

   

  1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

   

  01

   

  35.609.134.510

   

  27.731.312.325

  2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ

  02

  (22.827.659.607)

  (17.203.032.743)

  3. Tiền chi trả cho người lao động

  03

  (10.796.728.200)

  (8.863.916.200)

  4. Tiền chi trả lãi vay

  04

   

   

  5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp

  05

  (12.000.000)

  (88.704.432)

  6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

  06

  7.573.526.031

  8.750.763.260

  7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

  07

  (2.808.728.213)

  (6.149.371.821)

  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

  20

  6.737.544.521

  4.177.050.389

  II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

   

   

   

  1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

   

  21

   

  (6.775.690.000)

   

  (4.262.494.696)

  2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

   

  22

   

   

  5.845.400

  7. Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

  27

  95.291.049

  100.119.000

  Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

  30

  (6.680.398.951)

  (4.156.530.296)

  III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

   

   

   

  Lưu chuyển tiền thuần trong năm

  50

  57.145.570

  20.520.093

  Tiền và tương đương tiền đầu năm

  60

  3.914.816.430

  3.894.296.337

  Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái

  61

   

   

  Tiền và tương đương tiền cuối năm

  70

  3.971.962.000

  3.914.816.430

  Vĩnh Bảo, ngày 02 tháng 02 năm 2016

  CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

   

   

   

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Vũ Văn Lượng

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Tô Thanh Tùng

  CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VĨNH BẢO

  Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Thành phố Hải Phòng

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Cho năm tài chính 2015

       Mẫu số 02B - DN

  BÁO CÁO

  TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

   

  Đơn vị tính: Đồng

  CHỈ TIÊU

  Mã số

  Số còn phải nộp năm trước chuyển qua

  Số phát

  sinh phải nộp trong năm

  Số đã

  nộp

  trong

  năm

  Số còn phải nộp chuyển qua năm sau

  I. Thuế

  10

   

   

   

   

  1. Thuế GTGT hàng bán nội địa

  11

  15.830.310

  65.600.745

  46.026.310

  35.404.745

  2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp

  15

  (5.681.589)

  24.057.140

  12.000.000

  6.375.551

  3. Thuế Tài nguyên

  16

  3.716.862

  12.640.149

  11.141.862

  5.215.149

  4. Tiền thuê đất

  18

   

  82.425.000

  82.425.000

   

  5. Các khoản thuế khác

  19

   

  5.473.000

  5.473.000

   

   - Thuế Môn bài

   

   

  3.000.000

  3.000.000

   

   - Thuế đất phi nông nghiệp

   

   

  2.473.000

  2.473.000

   

  Tổng cộng

   

  13.865.583

  190.196.034

  157.066.172

  46.995.445

  Vĩnh Bảo, ngày 02 tháng 02 năm 2016

  CHỦ TỊCH KIÊM GIÁM ĐỐC

  (Ký, họ tên, đóng dấu)

   

   

   

  KẾ TOÁN TRƯỞNG

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Vũ Văn Lượng

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  (Ký, họ tên)

   

   

   

   

  Tô Thanh Tùng

   

   

  CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VĨNH BẢO

  Thị trấn Vĩnh Bảo - Huyện Vĩnh Bảo - Thành phố Hải Phòng

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  Cho năm tài chính 2015

       Mẫu số B09 - DN

  THUYẾT MINH

  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015 

   I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

  1. Hình thức sở hữu vốn:

              Công ty TNHH MTV Khai thác côngtrình thủy lợi Vĩnh Bảo (gọi tắt là: "Công ty"), tên giao dịch làCông ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo do Ủy ban nhân dânthành phố Hải Phòng làm chủ sở hữu, được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từCông ty Khai thác công trình thủy lợi Vĩnh Bảo theo Quyết định số 1271/QĐ-UBNDngày 06/7/2009 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. Hiện nay Công ty đanghoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0204002766 ngày 09/7/2009do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp, đăng ký thay đổi lần 1 ngày30/11/2010. Vốn điều lệ của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanhngày 09/7/2009 là: 74.000.000.000 đồng.

                  Cơ cấu tổ chức của Công ty

                  Cơ cấu tổ chức quản lý của Côngty theo mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu100% vốn điều lệ, gồm Chủ tịch công ty, Giám đốc, Kiểm soát viên trong đó Chủtịch công ty kiêm Giám đốc.

                  Chủ tịch công ty kiêm Giám đốclà người đại diện theo pháp luật.

  2. Ngành nghề kinh doanh

                  Hoạt động sản xuất kinh doanhcủa Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bao gồm:

                  Xây dựng công trình thủy lợi,giao thông, dân dụng và công nghiệp;

                  Sửa chữa, tu bổ công trình thủylợi, giao thông, dân dụng và công nghiệp;

                  Vận hành hệ thống công trìnhthủy lợi, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, các thành phần kinh tế khácvà đời sống dân sinh;

                  Bán buôn máy móc, nông cụ, thiếtbị và phụ tùng máy nông nghiệp;

                  Bán buôn máy móc, thiết bị vàphụ tùng máy thủy lợi;

                  Bán lẻ máy móc, nông cụ, thiếtbị và phụ tùng máy nông nghiệp, thủy lợi trong các cửa hàng chuyên doanh;

                  Sản xuất, dịch vụ nước sạch phụcvụ sinh hoạt và các nhu cầu sản xuất trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo;

                  Tư vấn lập thiết kế kết cấu cáccông trình thủy lợi, giám sát thi công xây dựng công trình thủy lợi.

                  Trụ sở chính của Công ty

                  Địa chỉ: Khu phố 1/5 thị trấnVĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

                  Tel:             0313 884257             Fax:0313 884783

  3. Tổng số cán bộ, công nhân viên: Tính đến thời điểm 31/12/2015 có152 người có ký kết hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên.

  II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬDỤNG TRONG KẾ TOÁN

  1. Kỳ kế toán: Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

  2. Đơn vị tiềntệ sử dụng trong kế toán: Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng ViệtNam ("VND"), hạch toán theo phương pháp giá gốc, phù hợp với các quyđịnh của Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Chuẩn mực kế toán số 01- Chuẩn mực chung.

  III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁPDỤNG

  1. Chế độ kế toán áp dụng: Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày31/12/2015 được lập theo Hệ thống kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính.

  2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính của Công ty đượclập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toánViệt Nam hiện hành.

  3. Hình thức kế toán áp dụng: Công ty áp dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.

              Đếnthời điểm khóa sổ kế toán lập báo cáo tài chính, đơn vị đã in đầy đủ Báo cáotài chính, sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

  IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

  1. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Tiền là chỉ tiêu tổng hợp phản ánhtoàn bộ số tiền hiện có của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo, gồm tiền mặttại quỹ, tiền gửi ngân hàng được ghi nhận và lập báo cáo theo đồng Việt Nam,phù hợp với quy định tại Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003.

              Dokhông có phát sinh các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ nên Công ty không phảichuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng Việt Nam.

  2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá gốc.

              Giágốc hàng tồn kho bao gồm: Chi phí mua và các chi phí khác liên quan trực tiếpkhác phát sinh để có hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

              Phươngpháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Phương pháp thực tế phát sinh.

              Phươngpháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.

              Tạithời điểm 31/12/2015 Công ty không lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

  3. Lập dự phòng:Công ty thực hiện lập dự phòng theo Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dựphòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi vàbảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.

  4. Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định và khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định hữu hình được ghinhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

              Việc ghi nhận tài sản cố định vàkhấu hao tài sản cố định thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số 03-Tài sản cố địnhhữu hình, Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính và Thôngtư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, về hướng dẫn chế độ quảnlý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Cụ thể các tài sản là tài sản cốđịnh hữu hình phải thỏa mãn đồng thời tất cả 04 điều kiện sau:

              Chắcchắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó.

              Nguyêngiá tài sản cố định phải được xác định một cách đáng tin cậy.

              Thờigian sử dụng ước tính trên 01 năm.

              Cógiá trị trên 30 triệu đồng trở lên.

              Nguyêngiá tài sản cố định mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản triết khấu thươngmại hoặc giảm giá), các khoản thuế và phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tàisản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

              Cácchi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu tài sản cố định hữu hình được ghi tăngnguyên giá của tài sản khi các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tếtrong tương lai. Các chi phí phát sinh không thỏa mãn được điều kiện trên đượcCông ty ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

              Côngty đang áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với tài sản cố định hữuhình. Riêng đối với những tài sản cố định được xây đúc bằng bê tông và bằng đấtnhư cống đập, kênh mương, máy bơm nước từ 8.000m³/giờ trở lên cùng với vật kiếntrúc, phục vụ cho công tác tưới tiêu thì không phải trích khấu hao căn cứ theoThông tư số 11/2009/TT-BTC, hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với đơn vịlàm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi. Kế toán tài sản cố định hữuhình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụngtrong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

  Loại tài sản

   Nhà cửa vật kiến trúc

   Máy móc, thiết bị

   Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn

   Thiết bị, dụng cụ quản lý

  Thời gian khấu hao (năm)

  10 - 40

  05 - 12

  07 - 10

  06 - 08

  5. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu của Công ty bao gồm doanhthu cung cấp dịch vụ, doanh thu hợp đồng xây dựng và doanh thu từ lãi tiền gửi.

              Doanhthu cung cấp dịch vụ của Công ty là doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ tướitiêu do ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động khai thác và bảo vệ công trìnhthủy lợi, thu tiền nước thô cung cấp cho nhà máy nước.

              Doanhthu hoạt động xây dựng công trình được xác định khi công trình đã hoàn thành,đã nghiệm thu thanh lý, đã phát hành hóa đơn và được khách hàng chấp thuậnthanh toán, phù hợp với quy định tại Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng.

              Doanhthu từ lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất thực tế từngkỳ, phù hợp với hai điều kiện ghi nhận doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiềnbản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia theo quy định tại Chuẩn mực số 14 -Doanh thu và thu nhập khác.

              Các khoản nhận trước của khách hàngkhông được ghi nhận là doanh thu trong kỳ

  6. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Chi phí tài chính được ghi nhậntrong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinhtronh kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

  7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệphiện hành, chi phí thuế Thu nhập hoãn lại: Chi phíthuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịuthuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm hiện hành.

  8. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

  8.1. Ghi nhận các khoản phải thu, phải trả

              Nguyêntắc xác định khoản phải thu khách hàng dựa theo hợp đồng và ghi nhận theo hóađơn bán hàng xuất cho khách hàng.

              Khoảntrả trước cho người bán được hạch toán căn cứ vào phiếu chi, chứng từ ngân hàngvà hợp đồng kinh tế.

              Nguyêntắc xác định khoản phải trả người bán dựa theo hợp đồng, phiếu nhập kho và ghinhận theo hóa đơn mua hàng của bên mua.

  8.2. Ghi nhận các khoản vay ngắn hạn: Các khoản vay ngắn hạn được ghi nhận trên cơ sởphiếu thu, chứng từ ngân hàng.

  8.3. Các nghĩa vụ về thuế:

              Thuếgiá trị gia tăng: Đối với hoạt động thủy nông Công ty được miễn thuếgiá trị gia tăng, phần còn lại Công ty áp dụng việc kê khai, tính thuế giá trịgia tăng theo hướng dẫn của Luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

              ThuếThu nhập doanh nghiệp: Đối với hoạt động thủy nông Công ty được miễnthuế Thu nhập doanh nghiệp, phần còn lại Công ty áp dụng mức thuế Thu nhậpdoanh nghiệp là 22%.

              Thuếkhác: Các loại thuế, phí khác Công ty áp dụng theo Luật thuế hiện hànhtại Việt Nam.

  8.4. Nguyên tắc ghi nhận giá vốn: Giá vốn hàng bán được ghi nhận và tập hợp tương ứng vớidoanh thu ghi nhận trong kỳ.

  V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾTOÁN

  1. Tiền

  Tại 31/12/2015

  Tại 01/01/2015

   - Tiền mặt tại quỹ

  180.415.443

  202.042.843

   - Tiền gửi ngân hàng

  3.791.546.557

  3.712.773.587

   Cộng

  3.971.962.000

  3.914.816.430

  2. Các khoản phải thu ngắn hạn

  Tại 31/12/2015

  Tại 01/01/2015

   - Bảo hiểm xã hội, y tế nộp thừa

  31.501.912

  6.012.141

   Cộng

  31.501.912

  6.012.141

  3. Hàng tồn kho

  Tại 31/12/2015

  Tại 01/01/2015

   - Nguyên liệu, vật liệu

  182.748.995

  155.562.717

   Cộng giá trị gốc của hàng tồn kho

  182.748.995

  155.562.717

  4. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

  Tại 31/12/2015

  Tại 01/01/2015

   - Thuế Thu nhập doanh nghiệp nộp thừa

   

  5.681.589

   Cộng

   

  5.681.589

  5. Tài sản cố định hữu hình                                                                           Đơn vị tính: Đồng

  Khoản mục

  Nhà cửa,

  vật kiến trúc

  Máy móc,

  thiết bị

  Phương tiện

  vận tải

  Dụng cụ

  quản lý

  Tổng

  cộng

  Nguyên giá TSCĐ

   

   

   

   

   

  Tại 01/01/2015

  204.547.019.234

  29.137.457.696

  426.944.000

  79.368.300

  234.190.789.230

  - Mua trong năm

   

  141.773.000

   

   

  141.773.000

  - Đầu tư XDCB

  21.139.216.000

  1.100.160.000

   

   

  22.239.376.000

  Tại 31/12/2015

  225.686.235.234

  30.379.390.696

  426.944.000

  79.368.300

  256.571.938.230

  Giá trị hao mòn lũy kế

   

   

   

   

   

  Tại 01/01/2015

  11.796.723.548

  3.397.313.066

  340.975.400

  70.173.724

  15.605.185.738

  - Khấu hao trong năm

  903.394.115

  324.774.642

  42.694.400

  4.806.036

  1.275.669.193

  Tại 31/12/2015

  12.700.117.663

  3.722.087.708

  383.669.800

  74.979.760

  16.880.854.931

  Giá trị còn lại

   

   

   

   

   

  Tại 01/01/2015

  192.750.295.686

  25.740.144.630

  85.968.600

  9.194.576

  218.585.603.492

  Tại 31/12/2015

  212.986.117.571

  26.657.302.988

  43.274.200

  4.388.540

  239.691.083.299

  6. Chi phí trả trước dài hạn

  Tại 31/12/2015

  Tại 01/01/2015

   

  - Công cụ, dụng cụ chờ phân bổ

  103.726.500

  172.387.300

   

   Cộng

  103.726.500

  172.387.300

   

  7. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

  Tại 31/12/2015

  Tại 01/01/2015

   

  - Thuế GTGT

  35.404.745

  15.830.310

   

  - Thuế Thu nhập doanh nghiệp

  6.375.551

   

   

  - Thuế Tài nguyên

  5.215.149

  3.716.862

   

   Cộng

  46.995.445

  19.547.172

   

  8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

  Tại 31/12/2015

  Tại 01/01/2015

   

  - Phải trả tiền bảo lãnh công trình

   

  84.600.000

   

  - Phải trả khác

  8.770.000

   

   

   Cộng

  8.770.000

  84.600.000

   

  9. Vốn chủ sở hữu

  9.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

  Đơn vị tính: Đồng

  Khoản mục

  Vốn đầu tư

  của chủ sở hữu

  Lợi nhuận

  sau thuế chưa phân phối

  Nguồn vốn

  đầu tư

  XDCB

  Cộng

  Tại 01/01/2014

  134.450.067.220

  117.028.476

   

  134.567.095.696

  - Lợi nhuận tăng trong năm

   

  79.134.415

   

  79.134.415

  - Tăng khác

  88.401.434.600

   

   

  88.401.434.600

  Tại 31/12/2014

  222.851.501.820

  196.162.891

   

  223.047.664.711

  Tại 01/01/2015

  222.851.501.820

  196.162.891

   

  223.047.664.711

  - Lợi nhuận tăng trong năm

   

  85.293.499

   

  85.293.499

  - Tăng khác

  21.512.536.000

  13.396.771

   

  21.525.932.771

  - Giảm khác

   

  209.559.662

   

  209.559.662

  Tại 31/12/2015

  244.364.037.820

  85.293.499

   

  244.449.331.319

  9.2. Các quỹ của doanh nghiệp

  Khoản mục

  Tại 01/01/2015

  Tăng

  trong năm

  Giảm

  trong năm

  Tại 31/12/2015

  Quỹ khen thưởng phúc lợi

  80.815.296

  1.350.195.662

  1.405.201.371

  25.809.587

  Cộng

  80.815.296

  1.350.195.662

  1.405.201.371

  25.809.587

  VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢHOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

  Tại 31/12/2015

  Tại 31/12/2014

  - Ngân sách cấp miễn thu thủy lợi phí

  34.476.364.000

  26.950.270.000

  - Thu tiền nước thô

  1.264.014.900

  904.019.400

   Cộng

  35.740.378.900

  27.854.289.400

  2. Giá vốn hàng bán

  Tại 31/12/2015

  Tại 31/12/2014

  - Thủy lợi phí

  32.948.298.106

  24.794.854.499

   Cộng

  32.948.298.106

  24.794.854.499

  3. Doanh thu hoạt động tài chính

  Tại 31/12/2015

  Tại 31/12/2014

  - Lãi tiền gửi ngân hàng

  95.291.049

  100.119.000

   Cộng

  95.291.049

  100.119.000

  4. Thu nhập khác

  Tại 31/12/2015

  Tại 31/12/2014

  - Thu tiền từ dựng cột phát sóng cho Vietnamobile

  24.000.000

  29.845.400

   Cộng

  24.000.000

  29.845.400

  5. Chi phí khác

  Tại 31/12/2015

  Tại 31/12/2014

  - Chi phí trông coi trạm thu phát sóng

  9.512.800

  9.323.000

   Cộng

  9.512.800

  9.323.000

  6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

  Tại 31/12/2015

  Tại 31/12/2014

  Lợi nhuận kế toán

  109.350.639

  101.454.378

  Thu nhập chịu thuế

  109.350.639

  101.454.378

  Thuế suất thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành

  22%

  22%

  Thuế phải nộp tính theo thuế suất hiện hành

  24.057.140

  22.319.963

  Chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp hiện hành

  24.057.140

  22.319.963

  VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯUCHUYỂN TIỀN TỆ

  1. Tiền và các khoản tương đương tiền

  Tại 31/12/2015

  Tiền và các khoản tương đương tiền

  3.971.962.000

  Cộng

  3.971.962.000

   

   

   

  VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

  1. Những thông tin khác

  1.1. Phải thu khách hàng

  Tại 31/12/2015

  Tại 01/01/2015

  Xã Trấn Dương - Thủy lợi phí

  89.797.917

  89.797.917

  Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng

  32.571.000

  32.571.000

  Ban quản lý dự án xây dựng huyện Vĩnh Bảo

  1.000.000

  1.000.000

  UBND xã Thắng Thủy

  2.023.000

  2.023.000

  Sở Nông nghiệp và PTNT Hải Phòng

  700.000

  700.000

  Chi cục phòng chống lụt bão và quản lý đê điều

  970.000

  970.000

  Công ty Cấp nước Hải Phòng

  547.590.645

  390.270.510

  Cộng

  674.652.562

  517.332.427

  2. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động của doanhnghiệp

  Chỉ tiêu

  Đơn vị tính

  Năm

  2015

  Năm

  2014

  1. Bố trí cơ cấu vốn

   

   

   

  Tài sản cố định/Tổng tài sản

  %

  98

  98

  Tài sản lưu động/Tổng tài sản

  %

  2

  2

  2. Tỷ suất lợi nhuận

   

   

   

  Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu

  %

  0,3

  0,36

  Tỷ suất lợi nhuận trên vốn

  %

  0,045

  0,045

  3. Tình hình tài chính

   

   

   

  Tỷ lệ nợ phải trả so với toàn bộ tài sản

  %

  0,033

  0,08

  Tổng quát: Tài sản lưu động/nợ ngắn hạn

  Lần

  58

  24

  Thanh toán nhanh: Tiền hiện có/nợ ngắn hạn

  Lần

  49

  21

  Vĩnh Bảo, ngày 02 tháng 02 năm 2016