Quyết định chuẩn y UBKT Đảng bộ công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo