QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ, BAN THƯỜNG VỤ, BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CÔNG TY THỦY LỢI VĨNH BẢO

    QUYẾT ĐỊNH V/v chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo khóa VI, nhiệm kỳ (2015-2020)