QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY CÔNG TY

    QUYẾT ĐỊNH Chuẩn y Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo nhiệm kỳ (2015-2020)