QUY CHẾ LÀM VIỆC ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY KHÓA VI

  QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015 - 2020

  Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam;

  Căn cứ Quyết định số 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấphành Trung ương về việc hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra,giám sát và kỷ luật của Đảng trong chương VII và chương VIII Điều lệ Đảng khóaXI;

              Căncứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo nhiệmkỳ 2015-2020;

            Banchấp hành Đảng bộ Công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệmkỳ 2015-2020 gồm các điều khoản sau:                    

                                     

  Chương I

  CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

            Điều1. Chức năng

            Ủyban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo (gọi tắt là Ủy ban Kiểm tra Đảngủy) làm công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thực hiện các nhiệm vụdo Điều lệ Đảng quy định; đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ do Đảng ủy giao vàlàm tham mưu giúp Đảng ủy.

            Điều2. Nhiệm vụ, quyền hạn

          1- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát thi hànhkỷ luật Đảng theo Điều 30 Điều lệ Đảng.

           2-Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thihành kỷ luật trong Đảng do Điều lệ Đảng quy định.

            -Kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, thuộc Đảng bộ Công ty Thủy lợiVĩnh Bảo khi phát hiện dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên, tiêu chuẩn cấp ủyviên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

            - Kiểmtra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cươnglĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị các nguyên tắc tổ chức củaĐảng; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luậttrong Đảng.

            -Giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên thuộc diện Đảng ủyquản lý. Ủy ban Kiểm tra không xem xét, giải quyết những tố cáo giấu tên, mạotên, không rõ địa chỉ; không xem xét giải quyết những tố cáo có tên đã được cấpcó thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định đã xem xét, kết luận, nay tố cáo lạinhưng không có thêm tài liệu, chứng cứ mới.

            -Xem xét, kết luận những trường hợp vi phạm kỷ luật, quyết định hoặc đề nghị cấpủy thi hành kỷ luật.

            -Kiểm tra tài chính của cấp ủy cấp dưới và tài chính của cấp ủy cùng cấp.

  3- Khi tiến hành công táckiểm tra, giám sát, có quyền yêu cầu tổ chức Đảng và đảng viên báo cáo tìnhhình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra,giám sát; yêu cầu chi bộ Đảng có liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra, giámsát.

  Trong quá trình thực hiệnnhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện chi bộ Đảng hoặc đảng viên có dấuhiệu sai trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, quyđịnh của Đảng và Nhà nước, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy được quyền yêu cầu chi bộĐảng hoặc đảng viên xem xét lại việc làm đó; đồng thời thông báo hoặc báo cáokịp thời với cấp có thẩm quyền để giải quyết.

            Khixem xét, kết luận phải bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời và chịu tráchnhiệm đối với các kết luận đó; bảo vệ những tổ chức và cá nhân làm đúng; đềnghị với tổ chức có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp trù dập,trả thù người tố cáo và những trường hợp tố cáo mang tính chất bịa đặt, vucáo có dụng ý xấu.

            4-Phối hợp với các chi bộ Đảng tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủyxây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra; Chi bộ Đảngcấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết,Chỉ thị của Đảng các cấp.

            5-Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác kiểm tra và thihành kỷ luật trong Đảng; về những giải pháp nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức vàsinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự đoàn kết,thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ cương của Đảng, chủ động phòng ngừa viphạm kỷ luật của chi bộ và đảng viên.

            -Báo cáo các vụ kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyềnxem xét, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy.

            -Hướng dẫn các chi bộ Đảng và đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát vàthi hành kỷ luật trong Đảng. Tổ chức triển khai các quyết định, kết luận, thôngbáo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ về thi hành kỷ luật, giải quyết tốcáo, khiếu nại kỷ luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới vàđảng viên có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, kết luận thông báođó.

  Điều 3. Nhiệm vụ, quyềnhạn của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

  1- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểmtra do Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo bầu ra, được Ban Thườngvụ Huyện ủy Vĩnh Bảo chuẩn y, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thườngvụ về công tác kiểm tra của Đảng bộ; chịu trách nhiệm điều hành mọi hoạt độngcủa Ủy ban Kiểm tra; chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp của Ủy banKiểm tra.

  2- Trực tiếp chỉ đạo giảiquyết các vụ việc liên quan đến các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và cácvụ việc phức tạp, những công việc do Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra cấp trên giao;cùng với Phó chủ nhiệm tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công táccủa Ủy ban Kiểm tra; sơ kết, tổng kết công tác theo định kỳ.   

    3- Ký các vănbản mời làm việc và yêu cầu kiểm điểm giải trình đối với cơ sở; ký các quyếtđịnh kỷ luật, khiếu nại kỷ luật thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy;ký các chương trình công tác, báo cáo năm, toàn khóa và ký một số văn bản quantrọng khác của Ủy ban Kiểm tra.

  Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ nhiệm Ủyban Kiểm tra

  1- Phó Chủ nhiệm Ủy banKiểm tra do Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy bầu ra, được Ban Thường vụ Huyện ủy VĩnhBảo chuẩn y cùng với Chủ nhiệm điều hành công việc hàng ngày của Ủy ban Kiểmtra, thay mặt Chủ nhiệm giải quyết công việc khi Chủ nhiệm đi vắng, hoặc khiChủ nhiệm ủy quyền.

  2- Giúp Chủ nhiệm dự thảocác báo cáo, chương trình công tác quý, 6 tháng, báo cáo thống kê công tác kiểmtra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, ký các thông báo các trường hợpđơn khiếu nại, tố cáo, thư mời hội nghị, mời họp và một số văn bản khác.

  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủyphân công đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm làm nhiệm vụ điều hành giải quyếtcông việc của Ủy ban Kiểm tra; giải quyết những công việc theo chương trìnhcông tác đã được Ủy ban Kiểm tra thông qua, sau đó báo cáo Ủy ban Kiểm tra vàophiên họp gần nhất (trừ trường hợp phải bàn bạc quyết định tập thể của Ủy banKiểm tra ).

            Điều5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra

            1- Được Uỷ ban Kiểm tra phân công phụ trách côngtác kiểm tra, giám sát ở cơ sở; tham gia các đợt kiểm tra, giám sát; tham mưuđể Ủy ban Kiểm tra giải quyết, xử lý chi bộ Đảng và đảng viên có sai phạm thuộccác đơn vị được phân công theo dõi.

            2-Dự đầy đủ các kỳ họp của Uỷ ban Kiểm tra; thảo luận, biểu quyết và cùng với Ủyban Kiểm tra chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy về cácquyết định đó.

              3- Giữ mối liên hệ với cấp uỷ, Ủy banKiểm tra, các chi bộ Đảng đã được phân công theo dõi. Phối hợp chặt chẽ với cácthành viên khác trong việc thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban Kiểm tra phân công.

   

  Chương II

  NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

  Điều 6. Nguyên tắc làmviệc

  1- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủylàm việc dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủyCông ty Thủy lợi Vĩnh Bảo, chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểmtra Huyện ủy Vĩnh Bảo.

  Ủy ban Kiểm tra Đảng ủychấp hành các kết luận, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy vềcông tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng. Trường hợp Ủy ban Kiểm traĐảng ủy có ý kiến khác với kết luận, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thườngvụ Đảng ủy thì Ủy ban Kiểm tra chấp hành các kết luận, quyết định đó, đồng thờibáo cáo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Trường hợp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có ý kiếnkhác với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy thì Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy báo cáovới Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

  Các đồng chí trong Ban Chấphành Đảng bộ Công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo có quyền chất vấn về hoạt động của Ủyban Kiểm tra Đảng ủy. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có trách nhiệm trả lời các vấn đềcó liên quan đến trách nhiệm được giao.

  2- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủythực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, làm việc theo chế độ tập thể, quyếtđịnh theo đa số.

  3- Khi tiến hành công táckiểm tra, giám sát, nếu chi bộ Đảng và Đảng viên thấy có vấn đề cần tham gia ýkiến thì phản ánh với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhưng không được gây khó khăntrở ngại cho việc kiểm tra.

  Khi báo cáo với Ban Chấphành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phải báo cáo đầy đủ nhữngý kiến của tổ chức Đảng và đảng viên về vấn đề có liên quan, kể cả những ý liếnkhác với ý kiến của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy để Ban Thường vụ, Ban Chấp hànhĐảng ủy xem xét, quyết định.

  4- Các quyết định, kếtluận, thông báo của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy về công tác kiểm tra, giám sát vàthi hành kỷ luật trong Đảng phải được tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên cóliên quan chấp hành nghiêm túc. Trong trường hợp có ý liến khác thì có quyềnkhiếu nại, báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, quyết định.

   Điều 7. Chế độ làmviệc

  1- Ngoài các cuộc họp bấtthường, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành họp thường kỳ 3 tháng 1 lần và thựchiện chế độ thông tin hàng quý cho các Ủy viên về tình hình hoạt động của Ủyban Kiểm tra Đảng ủy.

  2- Mỗi năm một lần Ủy banKiểm tra Đảng ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảngủy, tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo về công tác kiểm tra, giám sáthoặc hội nghị bất thường khi cần thiết; được phép mời đại diện cấp ủy trựcthuộc đến tham dự hội nghị của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

   

  Chương III

  CÁC MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

  Điều 8. Sự lãnh đạo củaBan Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy

  1- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủychịu trách nhiệm báo cáo trước Ban Chấp hành Đảng bộ về tình hình thực hiệnnhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy giữa 2 kỳ Đại hội của Ban Chấp hành.

  2- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủyphải báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy về tình hình đơn thư tố cáo, khiếu nạivà việc xử lý kỷ luật trong Đảng bộ (nếu có), đồng thời đề nghị Ban Thường vụĐảng ủy xem xét xử lý kỷ luật đảng viên thuộc diện Đảng ủy quản lý (nếu có)trong các kỳ họp của Ban Chấp hành Đảng ủy.

  3- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủycó trách nhiệm thông báo đến đối tượng bị kỷ luật, đồng thời theo dõi, kiểmtra, đôn đốc việc thực hiện quyết định kỷ luật đã được Ban Chấp hành Đảng ủyban hành.

  Điều 9. Sự chỉ đạo, kiểmtra và giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

  1- Chấp hành sự chỉ đạo,kiểm tra và nghiêm chỉnh thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, chươngtrình công tác, các kế hoạch hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; báo cáotình hình công tác kiểm tra và các vấn đề có liên quan theo yêu cầu của Ủy banKiểm tra Huyện ủy.

  2- Tham gia với Ủy ban Kiểmtra Huyện ủy trong việc kiểm tra đảng viên là cán bộ thuộc diện Huyện ủy, đangsinh hoạt tại Đảng bộ; khi có yêu cầu phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xemxét những vụ việc thuộc trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy phải giảiquyết trong phạm vi Đảng bộ.

  Điều 10. Quan hệ giữa Ủyban Kiểm tra Đảng ủy với Đảng ủy

              1-Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cùng với Đảng ủy kết luận những vấn đề cần xem xéttrong việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy, chuẩn y danh sách cấp ủy trực thuộc và côngtác cán bộ thuộc diện Đảng ủy quản lý; Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy cótrách nhiệm cung cấp những thông tin, tài liệu cần thiết về vấn đề có liênquan hoặc thuộc về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

  2- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủythường xuyên trao đổi với các Đảng ủy viên phụ trách chi bộ Đảng để nắm tìnhhình tư tưởng đảng viên, phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giáo dục ngănngừa, giữ gìn kỷ luật trong Đảng.

  3- Ủy ban Kiểm tra Đảng ủychủ động cộng tác với Đảng ủy trong việc thực hiện những nhiệm vụ do Điều lệĐảng quy định và nhiệm vu do cấp ủy giao. Phối hợp với Đảng ủy khixem xét, xử lý vi phạm kỷ luật của chi bộ Đảng và đảng viên thuộc diệnĐảng ủy quản lý.

  Điều 11. Quan hệ giữa Ủyban Kiểm tra Đảng ủy với các cấp ủy chi bộ trực thuộc

              1-Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy trực thuộc thực hiệncông tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo quy định củaĐiều lệ Đảng và các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính Trị, Ban Bíthư, Thành ủy, Huyện ủy, và của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy.

            2-Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì, có kế hoạch phối hợp cùng với các cấp uỷ trựcthuộc giải quyết các tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên thuộc diện Đảngủy quản lý. Trong trường hợp cần thiết, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy có thể phối hợpđể tiến hành kiểm tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu viphạm. Trường hợp có ý kiến khác nhau, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy và cấp uỷ liênquan có trách nhiệm báo cáo các ý kiến khác nhau đó để cấp ủy có thẩm quyền xemxét quyết định.

              3-Các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo khi chuẩn bị nhân sự đểgiao nhiệm vụ cho đảng viên làm công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, phảitrao đổi thống nhất với Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy.

            4-Các cấp ủy trực thuộc chịu trách nhiệm báo cáo thường kỳ và đột xuất về côngtác kiểm tra, giám sát, công tác tổ chức cán bộ, công tác tài chính của Đảng vànhững vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng cho Ban Thường vụ và Ủy banKiểm tra Đảng ủy.

  Chương IV

  CHẤP HÀNH QUY CHẾ

              Điều12.

              1-Quyết định về Quy chế làm việc này đã được Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủylợi Vĩnh Bảo thông qua trong cuộc họp ngày ..../.../2015 và có hiệu lực thựchiện trong suốt nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ. Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công tyThủy lợi Vĩnh Bảo, các chi bộ Đảng và các đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Thủylợi Vĩnh Bảo có trách nhiệm chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này.

              2-Các cấp uỷ Đảng căn cứ vào Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của cấp ủy và Quy chếlàm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy để xây dựng hoặc bổ sung sửa đổi Quy chếlàm việc của Cấp ủy cấp mình.

  Điều 13.

              Quychế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo được phổbiến toàn văn đến từng chi bộ./.