QUY CHẾ

  QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VĨNH BẢO KHOÁ VI NHIỆM KỲ 2015-2020 ( BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 01- QĐ/ ĐU NGÀY 25 THÁNG 05 NĂM 2015)

                                         CH­ƯƠNGI

                                          NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN

     CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ CÔNG TY VÀ ĐẢNG UỶ VIÊN

  Điều 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của BanChấp hành Đảng bộ

  1. Ban Chấp hành Đảng bộCông ty (gọi tắt là Đảng uỷ) là cơ quan lãnh đạo của  Đảng bộ Công ty giữa 2 kỳ đại hội, chịu tráchnhiệm trư­ớc Huyện uỷ, Đảng bộ và toàn thể đảng viên về việc lãnh đạo, chỉ đạo,tổ chức thực hiện các chủ trư­ơng, chế độ, chính sách của Đảng và nhà n­ước,các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của cấp trên tại đơn vị.

  2. Lãnh đạo, chỉ đạo cóhiệu quả toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, sản xuất kinh doanh, côngtác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và hoạt động của các đoàn thể quần chúng.

  3. Quyết định quy chế làmviệc của BCH, công tác kiểm tra và ch­ương trình công tác toàn khoá của BCHĐảng bộ Công ty. Định h­ướng nhiệm vụ công tác hàng tháng, hàng quý, 6 tháng vàhàng năm của đơn vị nhằm cụ thể hoá Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty khoá VI,nhiệm kỳ (2015 – 2020)

  4. Quán triệt các chủ trư­ơngchính sách của Đảng và Nhà nư­ớc, triển khai và tổ chức thực hiện các Chỉ thị,Nghị quyết của Trung ­ương, Thành phố và Huyện tại đơn vị; có các biện pháplãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành v­ượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ đư­ợcgiao.

  5. Ban hành quy chế làmviệc của UBKT Đảng uỷ, lãnh đạo công tác kiểm tra giám sát, tổ chức thực hiệnnhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với các Chi bộ trực thuộc và đảng viên trongviệc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo quyđịnh Điều lệ Đảng.

  6. Lãnh đạo, chỉ đạo tốtcác phong trào quần chúng, phát huy quyền làm chủ của tập thể cán bộ, đảngviên, công nhân lao động.Thực hiện công khai về tài chính; đảm bảo công bằngtrong Công ty. Xem xét khen thưởng, kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền.

  7. Phân tích đánh giá,phân loại chất l­ượng các Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ và đảng viên hàng năm. Tổchức thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng và các hướng dẫn của Đảng cấp uỷcấp trên.

  8.  Bàn và quyết định ch­ương trình toàn khoá củaĐảng uỷ, ra Nghị quyết chuyên đề về tình hình lĩnh vực cụ thể.

  9. Quản lý tài chính Đảngtheo phân cấp.

          10.Bầu Uỷ viên Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ, bầu Uỷ viên Uỷ Ban kiểmtra, chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Đảng uỷ.

          11.Quyết định thành lập hoặc giải thể tổ chức Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng bộ.

           12.Thông qua nội dung và kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ khi hết nhiệm kỳ.

  Điều 2. Nhiệmvụ, quyền hạn của Ban Thư­ờng vụ Đảng uỷ

  Thay mặt Ban Chấp hànhĐảng uỷ Công ty lãnh đạo và chỉ đạo mọi mặt công tác của Đảng bộ giữa 2 kỳ hộinghị Đảng bộ, nhiệm vụ cụ thể là:

  1. Chuẩn bị nội dung vàtriệu tập hội nghị Đảng uỷ, báo cáo tình hình chung và công việc đã thực hiệntrư­ớc Đảng uỷ. Thay mặt Đảng uỷ báo cáo định kỳ hay đột xuất với Huyện uỷ;thông báo định kỳ hoạt động của Đảng ủy Công ty đến các Chi uỷ trực thuộc Đảng bộCông ty. Những vấn đề lớn, cấp bách thuộc trách nhiệm của Đảng uỷ nhưng ch­ưakịp họp thì tập thể Ban Th­ường vụ quyết định và báo cáo với Đảng uỷ tại cuộchọp gần nhất.

  2. Xây dựng các ch­ươngtrình, biện pháp hành động cụ thể nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện các Nghịquyết, Chỉ thị của Trung ư­ơng, Thành uỷ và Huyện uỷ.

  3. Thay mặt Ban chấp hànhĐảng uỷ Công ty lãnh đạo, kiểm tra toàn diện các cấp uỷ đảng trực thuộc Đảng bộthực hiện các Nghị quyết của cấp  trên vànghị quyết của Đảng bộ công ty khoá VI, (nhiệm kỳ 2015 -  2020).

  Điều 3:  Nhiệm vụ , quyền hạn của Đảng uỷ viên

  1. Thực hiện nhiệm vụ củaBan Chấp hành Đảng uỷ tại điều 1 của quy chế này. Chịu trách nhiệm trư­ớc Đảnguỷ về việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghịquyết của cấp uỷ cấp trên thuộc lĩnh vực đ­ược phân công phụ trách. Đư­ợc Đảnguỷ cung cấp một số tài liệu và thông tin theo chế độ quy định; Đư­ợctham gia ý kiến vào các nội dung công tác lãnh đạo của Đảng uỷ và lĩnh vực côngtác đ­ược phân công phụ trách tr­ước khi cấp uỷ ra Quyết định, đ­ược trình bàynguyện vọng khi cấp uỷ phân công công tác nh­ưng phải nghiêm túc chấp hànhquyết định phân công của cấp uỷ.

  2. Tham dự đầy đủ các kỳhọp của Đảng uỷ; cùng bàn bạc, thảo luận, tham gia ý kiến vào các chư­ơng trìnhcông tác của Đảng uỷ; biểu quyết các vấn đề đ­ược đ­ưa ra bàn và quyết định tạicác kỳ họp Đảng uỷ. Thường xuyên phản ảnh những thông tin cần thiết củachi bộ Đảng và đơn vị mình được phân công.

  3. Các đồng chí Đảng uỷ viên phải nói, viết, làm theo đúngnghị quyết.

  Điều 4. Trách nhiệm, quyền hạn của Bí th­ư, Phó Bí th­ưĐảng uỷ.

  a) Bí th­ư  Đảng uỷ

  1. Là ngư­ời chịu tráchnhiệm chính trong việc điều hành mọi hoạt động của Đảng uỷ và  Đảng bộ Công ty.

  2. Chủ trì và kết luận cáccuộc họp của Đảng uỷ; chịu trách nhiệm cao nhất về các quyết định của tập thể,của cá nhân tr­ước Đảng uỷ và cấp uỷ cấp trên. Ký các văn bản nh­ư: Nghị quyết,Quyết định ... thay mặt Đảng uỷ giải quyết các công việc liên quan với Đảng cấptrên và các phòng, ban, đoàn thể khác của huyện.

  3. Phụ trách chung, trựctiếp phụ trách công tác tổ chức, chính trị, tư t­ư­ởng, thi đua; trực tiếp lãnhđạo, chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ trọng tâm, những chuyên đề côngtác của Đảng uỷ.

  b) Phó Bí th­ư Đảng uỷ

  1. Phụ trách công tác đoànthể quần chúng, công tác tài chính của Đảng bộ và tham mưu giúp Đảng uỷ xâydựng kế hoạch, ch­ương trình công tác hàng tháng, quý, 6 tháng và hàng năm củaĐảng uỷ.

  2. Chủ trì và kết luận cáchội nghị, ký các văn bản của Đảng uỷ và giải quyết các công việc ngoài lĩnh vựcđ­ược phân công phụ trách khi đư­ợc đ/c Bí th­ư uỷ quyền.

  3. Chịu trách nhiệm trư­ớcĐảng uỷ và cấp trên về lĩnh vực đư­ợc phân công phụ trách và những công việc đư­ợcBí th­ư uỷ quyền giải quyết.

   

  CHƯƠNG II

  MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

  Điều 5 . Đối với Huyện uỷ.

  Chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện uỷ, Đảng uỷ cần liên hệthường xuyên nhằm:

  1. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và phản ánh kịp thời tìnhhình Đảng bộ với Huyện uỷ.

  2. Tạo điều kiện thuận lợiđể Huyện uỷ tiếp xúc trực tiếp với chi bộ Đảng khi có yêu cầu.

  3. Bí thư và Phó bí thư, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷđược Đảng ủy  uỷ nhiệm thực hiện mối quanhệ này.

  4. Xác lập mối quan hệthường xuyên với các cấp uỷ địa phương nơi có đảng viên trực thuộc Đảng bộ cưtrú để quản lý đảng viên theo Quy định 76/QĐ-TW.

  Điều 6 . Đối với Ban Giám đốc

  - Đảng bộ, chi bộ cấp ủy đảm bảo và tạo điều kiện để Ban Giámđốc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao theo điều lệ tổ chức hoạt động vàquy chế quản lý của đơn vị và các văn bản có liên quan;

  - Ban Giám đốc bảo đảm thựchiện Nghị quyết của Đảng bộ đề ra, khi có sự thay đổi đột xuất phải thông quaBan Thường vụ Đảng ủy trước khi thực hiện;

  - Định kỳ 6 tháng hay một năm Giám đốc Công ty hoặc ủy quyềncho Phó Giám đốc có trách nhiệm báo cáo trước Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộCông ty về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của Công ty, các dự án đầu tưphát triển, dự kiến về thay đổi sắp xếp lại sản xuất của Công ty để Đảng ủy xemxét biểu quyết thành Nghị quyết.

  1. Đối với công tác quyhoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ:

  - Công tác tổ chức và cánbộ đặt dưới sự lãnh đạo và quản lý thống nhất của Đảng theo phân cấp; thực hiệnnguyên tắc tập trung dân chủ;

  - Đối với những vấn đề tổchức và cán bộ do đơn vị quyết định thì trên cơ sở đề xuất của Thủ trưởng đơnvị, tập thể cấp uỷ thảo luận đề ra chủ trương, Nghị quyết và lãnh đạo thực hiệnđúng tiêu chuẩn, quy trình và thẩm quyền trong việc sắp xếp bộ máy quản lý, đàotạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ;

  - Đối với các vấn đề tổchức và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp trên thì cấp uỷ, Thủ trưởng đơnvị cùng thảo luận thống nhất đề nghị lên cấp trên xem xét, quyết định;

  - Đối với cán bộ viên chứclà cấp uỷ viên, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Chấphành, các đoàn thể khi có yêu cầu điều động thì Giám đốc cần trao đổi với cấpuỷ cơ sở, Ban Chấp hành đoàn thể trước khi ra quyết định;

  - Cấp uỷ lựa chọn, giớithiệu người ứng cử vào cơ quan lãnh đạo của các đoàn thể theo đúng Điều lệ củađoàn thể.

  2. Cấp uỷ được thông báotình hình hoạt động định kỳ 3 tháng 1 lần của Ban Giám đốc Công ty, các kếhoạch và chương trình công tác hàng năm (6 tháng và cả năm).

  3. Cấp ủy được mời tham dựhọp giao ban các cuộc họp liên quan trực tiếp tới công tác Đảng.

  4. Cấp ủy được tạo điềukiện về cơ sở vật chất và thời gian cho hoạt động của Đảng.

  Điều 7. Đối với Chi bộ trực thuộc.

  1. Chi bộ đảng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy. Thựchiện nghiêm chỉnh, đầy đủ các Nghị quyết của Đảng uỷ và có trách nhiệm phản ánhtình hình hoạt động Chi bộ, đảng viên và tâm tư nguyện vọng của cán bộ côngnhân lao động tại đơn vị về Đảng uỷ. Tham dự đầy đủ các hội nghị Đảng uỷ triệutập.

  2. Kịp thời báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ khiđảng viên vi phạm kỷ luật hay khi xảy ra các sự việc ảnh hưởng tới đời sống,việc làm và kỷ luật chung của đơn vị.

  3. Đảng ủy có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Chi bộvà nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ Đảng; phân cấp quản lý thu chi đảngphí cho các Chi bộ đảng.

  Điều 8. Đối với Công đoàn Công ty

  1. Đảng ủy Công ty định hướng các mục tiêu, chủ trương hoạtđộng của đoàn thể quần chúng theo Điều lệ, chỉ đạo thông qua các đồng chí Đảngủy viên được phân công, tạo điều kiện cho Công đoàn Công ty phát huy tốt vaitrò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty, các chủtrương của Đảng và Nhà nước.

  2. Chủ tịch Công đoàn cónhiệm vụ báo cáo tình hình hoạt động của Công đoàn với Bí thư Đảng ủy hay Đảngủy và xin ý kiến chỉ đạo đối với những công việc quan trọng; Bí thư Đảng uỷ, Đảngủy viên phụ trách công tác đoàn thể được mời dự các cuộc họp có tính chất quantrọng của Ban Chấp hành Công đoàn.

  3. Đảng uỷ được yêu cầu tổchức họp Công đoàn hay Ban Chấp hành Công đoàn và cử đại diện dự họp khi cầnthiết.

  Điều 9. Đối với Chi đoàn thanh niên Công ty.

  Đoàn thanh Công ty hoạt động theo chức năng và Điều lệ củađoàn thanh niên, đồng thời phải cụ thể hóa các nghị quyết của Ban Chấp hànhĐảng bộ Công ty thành biện pháp cụ thể để thực hiện có hiệu quả các mục tiêukinh tế xã hội của toàn Công ty.

  1. Bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cộng sản cho đoàn viên thanhniên, xem xét việc giới thiệu các đoàn viên ưu tú do Đoàn giới thiệu để bồidưỡng, kết nạp vào Đảng.

  2. Chỉ đạo, góp ý cho Chiđoàn tổ chức các hoạt động phong trào như: Về nguồn, lao động sáng tạo, vănnghệ, thể dục thể thao.

  3. Tiếp xúc, trao đổi, tạođiều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên học tập nâng cao trình độ chuyênmôn, chính trị để thực hiện tốt nhiệm vụ của Công ty.

  4. Đảng uỷ được yêu cầu tổchức họp Chi đoàn hay Ban chấp hành Chi đoàn và cử đại diện dự họp khi thấy cầnthiết.

  CHƯƠNG III

  NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ

  Điều 10. Nguyên tắc làm việc

  Đảng ủy làm việc theo nguyêntắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các chủ trư­ơng,Nghị quyết đ­ược thảo luận và quyết định theo đa số. Khi thi hành chủ tr­ương,Nghị quyết thì tuân thủ nguyên tắc cấp dưới phục tùng cấp trên, từng cá nhântheo nhiệm vụ đư­ợc phân công chịu trách nhiệm tr­ước tập thể Đảng ủy.

  Điều 11. Chế độ sinh hoạt và làm việc

  1. Đảng uỷ họp thư­ờng kỳmỗi tháng 1 lần và họp đột xuất khi cần thiết.

  2. Đảng uỷ mở rộng (tớicác Bí thư­, Phó bí thư­ ) sinh hoạt giao ban 3 tháng 1 lần. Trư­ờng hợp độtxuất có thể triệu tập hội nghị bất th­ường.

  3. Từng đồng chí Đảng uỷviên chủ động bố trí chư­ơng trình, kế hoạch công tác và giải quyết công việccủa mình thuộc lĩnh vực đ­ược phân công phụ trách, thống nhất chủ trương khigiải quyết và báo cáo kết quả sau khi giải quyết công việc với đồng chí  Bí thư­ Đảng uỷ, trư­ờng hợp cần xin ý kiếntập thể thì hội ý Đảng uỷ để thống nhất giải quyết.

  4. Hàng năm, Đảng uỷ bànvà thống nhất thông qua ch­ương trình, kế hoạch công tác, xây dựng kế hoạch,biện pháp tổ chức thực hiện kế hoạch; sơ kết, tổng kết, phân công trách nhiệmcho từng Đảng uỷ viên chuẩn bị nội dung báo cáo, dự thảo Nghị quyết cho các hộinghị sơ kết, tổng kết.

  Điều 12. Chế độ thôngtin báo cáo

  1. Đảng ủy, Ban Thường vụ có trách nhiệm thông báo thườngxuyên, kịp thời những thông tin cần thiết liên quan đến công tác Đảng.

  2. Ban Thường vụ thay mặt Đảng ủy thực hiện chế độ báo cáođịnh kỳ và đột xuất với Đảng cấp trên (đồng thời các đồng chí Đảng ủy viên) vềcông tác Đảng theo quy định.

  3. Ban Thường vụ dự thảo các báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kếtnăm, báo cáo trình Đại hội nhiệm kỳ để Đảng ủy thông qua trước khi báo cáo lêncấp trên hoặc trình Đại hội.

  4. Các đồng chí Đảng ủy viên, Bí thư các chi bộ có tráchnhiệm báo cáo kịp thời tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị,chi bộ được phân công phụ trách với Đảng ủy, Ban Thường vụ.

  5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đồng chí Đảng ủyviên thường xuyên trao đổi thông tin, kiến nghị phản ánh và đề xuất biện phápgiải quyết kịp thời với Đảng ủy, Ban Thường vụ khi phát hiện những vướng mắchoặc phát sinh trong công việc.

  6. Đảng ủy viên được thông báo tình tình và kết quả hoạt độngcủa Đảng bộ và được cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết theo quy định

  Điều 13. Thi hành quy chế

            1. Các đồngchí Đảng uỷ viên, các chi bộ, cùng toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ Công tychịu trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

           2. Các viphạm về Quy chế sẽ được hội nghị BanChấp hành  xemxét, xử lý. Trong quá  trình thực hiện, BanChấp hành có thể sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh Quy chếcho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị.

             3. Bản Quychế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.