NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY KHÓA VI, NHIỆM KỲ (2015 - 2020)

  NGHỊ QUYẾT Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo nhiệm kỳ 2015 - 2020

  Thực hiện Chỉ thị số 36 ngày 30/5/2014 của Bộ chính trị về Đại hộiĐảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thôngtri số 18-TT/TU ngày 31/7/2014 của Ban Thường vụ Thành uỷ; Kế hoạch số 56- KH/HU ngày 02/10/2014 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tổ chức đại hội đảng bộ, chibộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

  Ngày 24/4/2015 tại Hội trường Công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo; Đảng bộ Côngty Thủy lợi Vĩnh Bảo đã long trọng tổ chức Đại hội đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ(2015 – 2020).  

  Trong 01 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, nghiêmtúc, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, hướng dẫn của cấp trên, Đại hội đãtiến hành thảo luận và thống nhất.

  QUYẾT NGHỊ

  Nhất trí những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình kếtquả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ V nhiệm kỳ2010-2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong báocáo chính trị trình Đại hội.

  I. VỀ ĐÁNH GIÁTÌNH HÌNH KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2010-2015

  Tập trung triểnkhai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyếtĐại hội XIV Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ huyện và cácnghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy và Đảng ủy và xây dựngtổ chức các chương trình hành động cụ thể kịp thời, sát với thực tế, có tínhkhả thi cao. Công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ,đảng viên về đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,sự đồng thuận về nhận thức chính trị tư tưởng, niềm tin vào sự lãnh đạo củaĐảng tiếp tục được củng cố và nâng cao;

  - Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được quan tâm, cấp ủy,đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định Điều lệ Đảng, quyđịnh của Trung ương; Điều lệ, Nội quy, quy chế lao động của Công ty. Quan tâmcông tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, quy hoạch cán bộ. Tăng cường công táckiểm tra, giám sát, phát huy dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết. Xây dựngĐảng bộ Công ty vững vàng về bản chất chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ,có ý thức tổ chức kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới;

   - Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực màĐảng bộ Công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo đã đạt được còn có những hạn chế yếu kém đólà:

  - ViÖc gi¸o dôc t­ t­ëng chÝnh trÞ, ý thøc lµm chñcho CNL§ ch­a ®Òu, quy chÕ d©n chñ cã n¬i ch­a ®­îc coi träng; sinh ho¹t, héihäp cßn nÆng vÒ chuyªn m«n;

  -C«ng t¸c l·nh ®¹o, ph©n c«ng, ®iÒu hµnh lao ®éng: Cßn hạn chế, ý thøc c¸n bé, c«ng nh©n ë mét sè c«ngtr×nh, mét sè bé phËn chuyªn m«n cßn yÕu, tr¸ch nhiÖm ch­a cao;

  -Tr×nh ®é chuyªn m«n, hiÖu qu¶ c«ng t¸c lao ®éng cña nhiÒu ®¶ng viªn, CNL§ cßnthÊp, ®«ng nh­ng ch­a m¹nh, ch­a xøng víi tiÒm n¨ng, n¨ng lùc s½n cã vµ sù ®Çut­, ®µo t¹o cña C«ng ty;

  - Năng lựclãnh đạo, sức chiến đấu ở một số chi bộ Đảng còn chậm, năng lực quản lý, điềuhành tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số phòng, ban, cụm, đội còn hạn chế;một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thựchiện nhiệm vụ được giao, trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức thực hiện chưađáp ứng được yêu cầu. Kỷ cương, kỷ luật để có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷluật. Một số cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể chưa thực sự tập trung cao tronglãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện cácchủ trương, nghị quyết, kết luận của Đảng uỷ ở một số đơn vị còn chậm chưaquyết liệt.

  - Từthực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Công ty Thủy lợi đã rútra một số kinh nghiệm sau:

  + Phảiluôn nắm vững chủ trương, đường lối chính sách, vận dụng phù hợp vào tình hìnhthực tế của các đơn vị; chủ động nắm bắt tình hình tham mưu cho cấp ủy, chínhquyền chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các đoàn thể triển khai thực hiện tốtcác nhiệm vụ điều tiết nước phục vụ sản xuất, bảo vệ các công trình. Trong lãnhđạo, chỉ đạo phải xác định trọng tâm, trọng điểm tăng cường công tác kiểm tra,giám sát. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sởĐảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp laođộng, quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất đạo đức, trìnhđộ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

  II.MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2015-2020

  1. Vềmục tiêu

  Quán triệt sâu sắc nghịquyết Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII; nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lầnthứ XV; nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV. Trên cơ sở kết quả thànhtích đạt được, hạn chế yếu kém và những kinh nghiệm rút ra trong quá trình lãnhđạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ(2015-2020) của Đảng bộ Công ty.

   Xây dựng Đảng bộ Công ty thủy lợi trong sạchvững mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu công tác nhiệm vụ được giao, tăng cường công tácgiáo dục chính trị tư tưởng. Tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sứcchiến đấu của các chi bộ Đảng gắn liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới công tác cánbộ, kiện toàn tổ chức chi bộ Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên;

  2. Các chỉ tiêu chủyếu đến năm 2020

  1) Tốc độtăng trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm đạt 4-5%: Trong đó thu thuỷ lợi phí,tiền bơm điện, cấp nước thô tăng từ 4-5%/năm. Xây dựng cơ bản tăng từ 5-7%/năm;thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 55-60 triệu đồng/người/năm.

  2) Nâng cấpvà cải tạo các trạm bơm điện từ 15-20%, nhà cống dưới đê từ 5-10%, các cống đậptrên kênh từ 10-15%, cứng hoá kênh mương từ 10-15%.

  3) Nộp thuế,BHXH, BHTN, BHYT, kinh phí công đoàn đạt 100%.

  4) Đảm bảo công ăn việc làm cho 100% cán bộ CNLĐ trong toàn Công ty.

  5) Đảm bảocác chế độ thăm quan, du lịch, thăm hỏi, lễ, tết cho người lao động tăng từ5-10% so với thoả ước lao động tập thể.

  6) Đến năm2020 tất cả cán bộ CNLĐ đuợc đào tạo nghề, trưởng các phòng, ban, cụm, đội đềucó trình độ đại học.

  7) Phấn đấu100% quản lý vận hành tốt các công trình, trong đó 70-75% công trình đạt tiêuchuẩn xanh, sạch, đẹp; từ 80-85% cán bộ, đảng viên và người lao động hoàn thànhxuất sắc nhiệm vụ; 70-80% các cụm, đội sản xuất đều đạt cơ sở hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ.

  8) Các tổchức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh 75-80%; không có chi bộ đảng nào yếukém; Đảng bộ Công ty đạt trong sạch vững mạnh; đảng viên đủ tư cách hoàn thànhtốt nhiệm vụ trở lên từ 85-90%; phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp từ 10 – 15 quầnchúng ưu tú vào Đảng.

  9) Các đoànthể đạt vững mạnh, không có đảng viên, cán bộ CNLĐ phải xử lý kỷ luật từ khiểntrách, cảnh cáo trở lên.

  3. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

  - Chủ độngnắm bắt thời cơ, tranh thủ mọi nguồn kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo và nângcấp các công trình kết hợp đầu tư giữa các dự án lớn và đầu tư sửa chữa vừa vànhỏ. Phát huy tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triểnbền vững, khai thác tốt các tiềm năng lợi thế của Công ty. Tổ chức thực hiện cóhiệu quả cơ chế chính sách của cấp trên. Tập trung cao đầu tư hoàn chỉnh hệthống các công trình. Tổ chức lực lượng quản lý, vận hành và khai thác chuyênnghiệp, nâng cao chất lượng, lao động hiệu quả, phát triển bền vững;

  - §iÒu hµnh hîp lý nguån n­íc trªn hÖ thèng. Lµmtèt c«ng t¸c chèng h¹n, chèng mÆn khi diÔn biÕn thêi tiÕt vµ nguån n­íc biÕn®éng;

  - Tích cực,chủ động đề xuất thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành xây dựng kế hoạchsửa chữa các hạng mục công trình thuỷ lợi, triển khai quy hoạch các diện tíchtưới tiêu cho phù hợp, cải tạo, nâng cấp các công trình xuống cấp. Đề nghịthành phố có cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù của Công ty. Tạo điều kiệnthuận lợi để Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tập trung huy động các nguồnlực đầu tư, triển khai thực hiện các dự án ưu tiên trong kế hoạch xây dựng cảitạo, nâng cấp các công trình hành chính, trụ sở của Công ty và cụm, đội. …

  - Công tácquản lý lao động đảm bảo tốt ở các mặt như: Xây dựng quan hệ lao động hài hoà,ổn định và tiến bộ trong toàn Công ty. Tập trung đào tạo nghề, nâng cao chấtlượng lao động, hiệu quả, hợp lý và năng động, đảm bảo 100% người lao động cóthẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm toàn diện, được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm; đẩymạnh công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội.

  4.Công tác xây dựng Đảng.

  - Tăngcường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trungương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; gắn vớithực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Xây dựng phong trào người tốt, việctốt”; Quy định 101 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ,đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”. Tăng cường công tác bảovệ các công trình, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực trongnội bộ, phòng ngừa hạn chế vi phạm xảy ra. Nâng cao trình độ, năng lực cho ngườilao động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới;

  -Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức chibộ Đảng, đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng Đảng bộ Công ty và các chibộ trực thuộc trong sạch vững mạnh;

  - Làmtốt công tác phát triển Đảng, coi trọng cả về số lượng và chất lượng, phấn đấu trongnhiệm kỳ kết nạp từ  10 đến 15 đảng viênmới;

  - Tăngcường công tác kiểm tra, giám sát gắn với cấp ủy cơ sở. Thường xuyên đôn đốcTCCS đảng, đảng viên, người lao động chấp hành tốt Quy định số 47-QĐ/TW vềnhững điều đảng viên không được làm;

  - Lãnh đạo, chỉ đạo các đoànthể củng cố tổ chức, phát huy hiệu quả hoạt động, có nội dung hình thức thíchhợp nhằm giáo dục, tr¸nh xa c¸c tÖ n¹n x· héi. H¨ng h¸i tham gia c¸cho¹t ®éng x· héi, thÓ thao, v¨n nghÖ. X©y dùng lèi sèng v¨n minh, t¸c phong lµmviÖc c«ng nghiÖp, chuyªn nghiÖp;

  - Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BanChấp hành Đảng bộ Công ty Thủy lợi khóa V. Từ kinh nghiệm của khoá trước BanChấp hành Đảng bộ Công ty Thủy lợi khóa VI cần tiếp tục phát huy ưu điểm, đổimới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cho nhiệm kỳtới;

  - Thông qua báo cáo tổng hợpý kiến của các các chi bộ đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIIcủa Đảng và Báo cáo tổng hợp ý kiến  đónggóp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; tổnghợp ý kiến thảo luận tại Đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh văn bản, báo cáo chínhtrị của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy lợi khóa VI;

  - Thông qua kết quả bầu cửBan Chấp hành Đảng bộ khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 11 đồng chí; Đoàn đạibiểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo gồm 3 đại biểu chính thức.Đảng  ủy Công ty Thủy lợi khóa VI hoànchỉnh hồ sơ và kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Bảo để quyếtđịnh chuẩn y theo quy định;

  - Giao cấp ủy căn cứ vào Nghịquyết Đại hội lần thứ VI và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Xây dựng chươngtrình hành động, các kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đivào cuộc sống.

  Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong toànĐảng bộ tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, thống nhất, khắcphục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thiđua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ màNghị quyết Đại hội lần thứ XXV của Đảng bộ huyện đã đề ra./.