Một số công trình tiêu biểu

  Một số công trình tiêu biểu mà công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo thực hiện như: Cống ba đồng mới, trạm bơm tiêu úng Xi Phông, trạm bơm tưới Cây Sanh

   
  Cống ba đồng mới
  Trạm bơm tưới Cây Sanh
   
  Trạm bơm tiêu úng Xi Phông