Thi công các công trình thuộc dự án tu bổ đê điều thường xuyên

  Công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo tiến hành thi công các công trình thuộc dự án tu bổ đê điều thường xuyên

   

   Năm 2008:

  -  Kè Đông Quất thuộc đê hữu sông Thái bình k11 + 730 đến k12 + 100

  - Hạng mục rải cấp phối mặt đê hữu sông Thái Bình k16+536 đến k18 + 275 thuộc công trình duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2008 thành phố Hải Phòng.

  - Xử lý hố xói tiêu năng phía đông cống An Ninh k6 + 516 hữu sông Thái Bình  thuộc công trình tu sửa nhỏ và xử lý đột xuất đê điều năn 2008.

  Năm 2009:

   Hoàn thiện mặt cắt, rải cấp phối mặt đê tả sông Hóa (k19+000 đến k20+700)

  Năm 2010:

  - Nạo vét kênh Chanh Dương thuộc công trình xử lý cấp bách phục vụ phòng chống và khắc phục hậu quả hạn hán vụ đông xuân năm 2009-2010.

  - Gia cố mặt đê tả sông Hóa đoạn từ k0 + 100 đến k1+000 thuộc dự án tu bổ đê điều năm 2010.

  - Gói thầu số 5: Sửa chữa kè Đông Hồng đê hữu sông Thái Bình từ k6+ 505 đến k6+655 huyện Vĩnh Bảo.

  Năm 2012:

  - Xây dựng cống Đồng Răm k1+728 đê tả sông Hóa huyện Vĩnh Bảo thuộc dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011

  - Gia cố mặt đê tả sông Hóa đoạn từ k1 + 400 đến k2+500 thuộc dự án tu bổ đê điều thường xuyên năm 2012 thành phố Hải Phòng.