Công ty Thủy lợi Vĩnh Bảo thực hiện cải tạo các trạm bơm điện trên địa bàn

  Từ năm 2012 đến nay Công ty đã cải tạo, nâng cấp tổng cộng 28 trạm bơm điện

  + Năm 2012: 10 trạm bơm

                     Nâng cấp trạm bơm Cầu Lồ

                     Nâng cấp trạm bơm Đội 12

                     Cải tạo trạm bơm Chiều Thông

                     Nâng cấp trạm bơm Chùa Lâm

                     Nâng cấp trạm bơm Đồng Ngừ

                     Nâng cấp trạm bơm thôn Râu

                     Nâng cấp trạm bơm Văn Hóa

                     Nâng cấp trạm bơm Lương Trạch

                     Nâng cấp trạm bơm Tân Liên 1

  + Năm 2013: 5 trạm bơm

                     Nâng cấp trạm bơm Cầu Sặt

                     Nâng cấp trạm bơm Đồng Cửa

                     Nâng cấp trạm bơm An Bồ

                     Nâng cấp trạm bơm Đình Mễ

                     Nâng cấp trạm bơm Quân Thiềng

  + Năm 2014: 13 trạm bơm

                     Nâng cấp trạm bơm Chanh trên

                     Nâng cấp trạm bơm Xi phông

                     Nâng cấp trạm bơm Quỳnh Tiền

                     Nâng cấp trạm bơm Cán Tàn

                     Nâng cấp trạm bơm Vĩnh Dương

                     Nâng cấp trạm bơm Kê Sơn II

                     Nâng cấp trạm bơm Thượng Đồng

                     Nâng cấp trạm bơm Cung Chúc